ชื่อ - สกุล


 ตำแหน่ง
 

 วุฒิการศึกษา 

 
วิทยฐานะ 

 


:


:
 
:
 
:นายศุภชัย  เวชกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
  
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

ชื่อ - สกุล


ตำแหน่ง
 

วุฒิการศึกษา  

กำกับดูแล

วิทยฐานะ 

:

:

:

:นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

กลุ่มบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


ชื่อ - สกุล


ตำแหน่ง
 

วุฒิการศึกษา  

กำกับดูแล

วิทยฐานะ 

:

:

:

:นางศิริพร  ประสิทธิกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ศศ.บ. (การบริหารการศึกษา)

กลุ่มบริหารทั่วไป

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


 

ชื่อ - สกุล


ตำแหน่ง
 

วุฒิการศึกษา  

กำกับดูแล

วิทยฐานะ 

:

:

:

:นางสาวศิรยา อสิอุโค

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

กลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการชำนาญการ