ชื่อ - สกุล


 ตำแหน่ง
 

 วุฒิการศึกษา 

 
วิทยฐานะ 

 


:


:
 
:
 
:นายศุภชัย  เวชกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
  
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

ชื่อ - สกุล


ตำแหน่ง
 

วุฒิการศึกษา  

กำกับดูแล

วิทยฐานะ 

:

:

:

:นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

กลุ่มบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


ชื่อ - สกุล


ตำแหน่ง
 

วุฒิการศึกษา  

กำกับดูแล

วิทยฐานะ 

:

:

:

:นางศิริพร  ประสิทธิกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ศศ.บ. (การบริหารการศึกษา)

กลุ่มบริหารทั่วไป

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


 

ชื่อ - สกุล


ตำแหน่ง
 

วุฒิการศึกษา  

กำกับดูแล

วิทยฐานะ 

:

:

:

:นางสาวศิรยา อสิอุโค

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

กลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ผู้บริหารโรงเรียน


นายศุภชัย  เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/supachai.vachakul?fref=ts

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts


นางศิริพร ประสิทธิกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts

นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts

https://drive.google.com/open?id=1wlCBIVgft7GjWExK24Icvn_GLufRJDVS

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

https://drive.google.com/file/d/1bXEgJYz7uCJtE7uKBbJFv4PGIWCCtUqz/view

http://www.anubansurat.ac.th/board-work
 
http://www.anubansurat.ac.th/teacher-work

http://www.anubansurat.ac.th/student-work

http://www.anubansurat.ac.th/download

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/greenschool

แหล่งเรียนรู้


https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/haelng-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph-laea-thekhnoloyiLink ทางการศึกษา


http://www.obec.go.th/

http://www.ksp.or.th/

                                 
http://www.moe.go.th/

http://www.tepeonline.org/
        


Social Network


http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts 
http://anubansurat.blogspot.com/