ชื่อ - สกุล


 ตำแหน่ง
 

 วุฒิการศึกษา 

 
วิทยฐานะ 

 


:


:
 
:
 
:นายศุภชัย  เวชกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
  
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ