ผศ.อภิชาติ ฬฒนวิริยะพิศาล
ประธาน

 
นายฐานันดร์ เจริญ​ภักดี​
รองประธาน
 
ดร.ปิยะนารถ สิงห์ชู
รองประธาน

 นางสาวจินดาวันท์ นาภรณ์
ปฏิคม
  นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์
ปฏิคม
 นางเสาวนีย์ บินแอ
 ปฏิคม

นายรัฐพงษ์ พงศาปาน
นายทะเบียน
นางศุภลักษณ์ บุญสอน
ผู้ช่วยนายทะเบียน


ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ผศ.ชฎาภรณ์​  สุข​ศรี
เหรัญญิก


 นางสาวหัทยา เกตุอักษร​
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสาววรรณภา วิทยา
เลขานุการ
นางสาวอำไพ กอเจริญเกียรติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายภาณุพงศ์ กาญจนเทพ
กรรมการ

  นางสาวสุพรรษา ชลสาคร
กรรมการ
 นางศิริวรรณ ส่งประดิษฐ์
กรรมการ
นางลดาวัลย์ วาหรักษ์
กรรมการ


นางกรองกนก​ สุวรรณ​โณ​
กรรมการ
นางสุชาดา ใจเย็น
กรรมการ
 
นางสาวศยามล  สุขแก้ว
กรรมการ
นางสาวเสาวรส จันทร์โชตะ
กรรมการ