นายวิทยา  แสงมณี
ประธาน


ร.ต.ท.พงษ์นที  อุบล
รองประธานที่ 1

นายเฉลิมเกียรติ มุติชุน
รองประทานธานที่ 2


นางจิราพร  อุดมกิจพิพัฒน์
เลขานุการ


นางวันทนา  จินตรานันท์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายโกศล  ศรีแฉล้ม
ประชาสัมพันธ์ผู้ช่วย
ประชาสัมพันธ์


นางชยวรรณ  จีระพิวัฒน์
นายทะเบียน

นายชนาญวัต  แย้มเนตร
ปฏิคม
นางอรอุมา  รักษา
กรรมการ

นางสาววันเพ็ญ  มั่งคั่ง
กรรมการ


นางวรกช  บุญสินธุ์
กรรมการ

นางปิยะฎา  บ้วนหลี
กรรมการ


ผู้บริหารโรงเรียน


นายศุภชัย  เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/supachai.vachakul?fref=ts

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts

https://drive.google.com/open?id=1wlCBIVgft7GjWExK24Icvn_GLufRJDVS

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

https://drive.google.com/file/d/1bXEgJYz7uCJtE7uKBbJFv4PGIWCCtUqz/view

http://www.anubansurat.ac.th/board-work
 
http://www.anubansurat.ac.th/teacher-work

http://www.anubansurat.ac.th/student-work

http://www.anubansurat.ac.th/download


แหล่งเรียนรู้

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/haelng-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph-laea-thekhnoloyiLink ทางการศึกษา


http://www.obec.go.th/

http://www.ksp.or.th/

                                 
http://www.moe.go.th/

http://www.tepeonline.org/
        


Social Network


http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts 
http://anubansurat.blogspot.com/