นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  ผลงาน

 ดาวน์โหลด

 

 >> ชนะเลิศเหรียญทอง  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับชาติ ด้านวิชาการ

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/board-work/obecawards60.png

 >> ชนะเลิศเหรียญทอง  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับภาคใต้ ด้านวิชาการhttps://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/board-work/obecawards60-Southern.png


 >> บุคคล ต้นแบบรางวัล “อวโลกิเตศวร
อวอร์ด” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม>> นวัตกรรมที่มีผลปฏิบัติงานเป็นเลิศ ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559   >> รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2000 คน) ประจำปี 2559 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/board-work/S__3489913.jpg


https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/board-work/S__3489909.jpg

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/board-work/LoC-ASNI.png

 
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/board-work/LoC-Komkrit.png

  >>เหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปี 2558 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   
 
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work/CerwithFrameNation58.jpg

 >>เหรียญทองชนะเลิศ ระดับภาค การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปี 2558 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work/CerwithFrameSouth58.jpg

โล่และเข็มรางวัล

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work/Trophy.jpg

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work/needleAwardBox.jpg?attredirects=0
 >>เหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปี 2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work/CerwithFrameNation57.jpg


    >>เหรียญทองชนะเลิศ ระดับภาค การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปี 2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ
      >>โล่เชิดชูเกียรติจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภทรองผู้อำนวยการโรงเรียน ดีเด่น ประจำปี 2557


  
      >>เหรียญทองระดับชาติ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปี 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ


https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/CerwithFrameNation56.jpg >>เหรียญทองระดับภาค การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปี 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work/CerwithFrameSouth56.jpg


บทคัดย่อ การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โดยการใช้ LOTUS MODEL ปี 2558   


Presentation Obec Awards
2558 ระดับชาติ


https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/ObecAwards-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F.pdf

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work/S__21209125.jpg

Presentation Obec Awards
2557 ระดับชาติ


https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/PPT-57.pdf


https://drive.google.com/open?id=0B1ujmBpS-PJZb2V6QXJNbFRMZEE&authuser=0


Presentation Obec Awards
2556 ระดับชาติ


https://docs.google.com/file/d/0B1ujmBpS-PJZSVBScnZ3RkUxekU/edit