งานบริหารวิชาการ

วิสัยทัศน์งานบริหารวิชาการ

"พัฒนาวิชาการ ร่วมยกผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนมีความสุขอยู่อย่างมีทักษะ เคียงคู่ความเป็นไทยเทียบเคียงมาตรฐานสากล"นางสาวปิ่นมณี  ขวัญเมือง
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser