บริหารงานงบประมาณ

 

นางปาริชาต กลับกลาย
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ

 

นางปัทมา ทองถึง
เลขานุการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ (จัดจ้าง)
 

นางสาววันวิสาข์ จูตระกูล
เจ้าหน้าที่การเงิน
 

นางศิวพร พันธ์ลำภักดิ์
หัวหน้าพัสดุ
 

นางมณฑา เลื่องตระกูล
เจ้าหน้าที่บัญชี
 

นางสาววรลักษณ์ สุขเมือง
เจ้าหน้าที่พัสดุ (จัดซื้อ)
 

นางอรอุมา เพชรบำรุง

Comments