การเรียนรู้ปฐมวัย

 
หัวหน้าการเรียนรู้ปฐมวัย

นางสาวชนิดา ชะตา

ตำแหน่ง     ครู คศ. 2
การศึกษา   ปริญญาตรี  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
                  ปริญญาโท  ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา


นางสาววาสนา พัฒนภากรณ์
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นางสาววนิดา เสือทอง
ตำแหน่ง  ครู คศ. 1
การศึกษา ปริญญาตรี  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวกลอยใจ  นาคทุ่งเตา
ตำแหน่ง  ครู คศ. 1
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวซากีนะ อาลีเยาะ
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
การศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ. สุขศึกษา

 

นางสาวเด่นนภา  พูลติ้ม
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวจิรารัตน์ อภิชนังกูร
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวเรวดี อังกาพย์ละออง 
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย
 

นางกาญจนา  กรีมละ 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.การจัดการทั่วไป

 

นางสาวพรรณารี ทองสง่า 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวเสาวภา  ผ่องแผ้ว 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย


 

นางสาวปวีณา มาฆะสวัสดิ์ 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวฟาตีฮะ หะยีเจะเตะ
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย


 

 Comments