หัวหน้าการเรียนรู้ปฐมวัย

นางสาวชนิดา ชะตา

ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา   ปริญญาตรี  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
                  ปริญญาโท  ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา


นางสาววาสนา ศุขพัชรไพศาล
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นางประวีณา มณีรัตน์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
การศึกษา ปริญญาตรี  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาโท ศษ.ม. การประถมศึกษา
ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
 

นางสาววนิดา เสือทอง
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การศึกษา ปริญญาตรี  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวกลอยใจ  นาคทุ่งเตา
ตำแหน่ง  ครู
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย


 

นางสาวเรวดี ทองสอน
ตำแหน่ง  ครู
การศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวเด่นนภา  พูลติ้ม
ตำแหน่ง  ครู
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวจิรารัตน์ อภิชนังกูร
ตำแหน่ง  ครู
การศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวเสาวคนธ์ รัตนสมบูรณ์ 
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวพัชรพร มีเพียร
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวกัญญ์วรา มาฆะสวัสดิ์ 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

 

นางสาวสุภัทรา เศรษสระ 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

นางกาญจนา  กรีมละ 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.การจัดการทั่วไป  


 
 
   

Comments