หัวหน้าการเรียนรู้ปฐมวัย

นางสาวชนิดา ชะตา

ตำแหน่ง     ครู คศ. 2
การศึกษา   ปริญญาตรี  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
                  ปริญญาโท  ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา


นางสาววาสนา พัฒนภากรณ์
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นางสาววนิดา เสือทอง
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวกลอยใจ  นาคทุ่งเตา
ตำแหน่ง  ครู คศ. 1
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวเรวดี อังกาพย์ละออง 
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย


 

นางสาวเด่นนภา  พูลติ้ม
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวจิรารัตน์ อภิชนังกูร
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวเสาวคนธ์ รัตนสมบูรณ์ 
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวพัชรพร มีเพียร
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวปวีณา มาฆะสวัสดิ์ 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 

นางกาญจนา  กรีมละ 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.การจัดการทั่วไป

 

นางสาวพรรณารี ทองสง่า 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 

นางสาวเสาวภา  ผ่องแผ้ว 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย


 

นางสาวโสภิตา ยอดผกา 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
  

นางสาวสุภัทรา เศรษสระ
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย


 

 


   

Comments