กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางรัชนี พาลเสือ

ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา   ปริญญาตรี ศษ.บ. การประถมศึกษา
               
                  


นางอรวรรณ ชุมขวัญ
รองหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                  
  

นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุข

  
นายภูเบศร์ เจษฎาพงศ์
                 

นายวสิน หนุนพล

 

นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์

 
นางมณฑา เลื่องตระกูล
  
 

นายจตุพร ท่อนทองนางสาวิตรี ผกามาศนายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์


 

นางสุภาภรณ์ ศานติพิบูลนางวัลภา นิลสม


Comments