หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวิตรี ผกามาศ

ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การศึกษา   ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   
   

 

นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง  ครู
การศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาโท บธ.ม. ธุรกิจระหว่างประเทศ

 

นายชัยเดช บุญสอน
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การศึกษา ปริญญาตรี  ค.อ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
                  ปริญญาโท  ค.อ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี

 

นางสาวตรงกมล  มีชัย
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ว.ท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

นางสาวอัญชลี  ศรีบรรจง 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี คบ. คอมพิวเตอร์
 

 


   

Comments