หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวิตรี ผกามาศ

ตำแหน่ง     ครู คศ. 2
การศึกษา   ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   
   

 

นายชัยเดช บุญสอน
ตำแหน่ง  ครู คศ.2
การศึกษา ปริญญาตรี  ค.อ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
                  ปริญญาโท  ค.อ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี
 

นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง 
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
การศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาโท บธ.ม. ธุรกิจระหว่างประเทศ

 

นางสาวตรงกมล  มีชัย
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ว.ท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

นายวธัญญู  รัตนภูมิ
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ว.ท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

นางสาวอัญชลี  ศรีบรรจง 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี คบ. คอมพิวเตอร์
 


   

Comments