หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง 

ตำแหน่ง     ครู  
การศึกษา   ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาโท บธ.ม. ธุรกิจระหว่างประเทศ   
   

 

นางสาวชุติมา สุประดิษฐ 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง  ครู
การศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาโท บธ.ม. ธุรกิจระหว่างประเทศ

 

นายชัยเดช บุญสอน
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การศึกษา ปริญญาตรี  ค.อ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
                  ปริญญาโท  ค.อ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี

 

นางสาวตรงกมล  มีชัย
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ว.ท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 

 


   

Comments