หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง 

ตำแหน่ง     ครู  
การศึกษา   ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาโท บธ.ม. ธุรกิจระหว่างประเทศ   
   

 

นางสาวชุติมา สุประดิษฐ 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
การศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 

ว่าที่ร้อยตรีศุภราช แก้วมีศรี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นางสาวตรงกมล  มีชัย
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ว.ท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 

 


   

Comments