กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวิตรี ผกามาศ

ตำแหน่ง     ครู คศ. 2
การศึกษา   ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   
   

 

นายชัยเดช บุญสอน
ตำแหน่ง  ครู คศ.2
การศึกษา ปริญญาตรี  ค.อ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
                  ปริญญาโท  ค.อ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี
 

นางสาวกัณวัล สวัสดี 
ตำแหน่ง  ครู (พนักงานราชการ)
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์

 

นางสาวตรงกมล  มีชัย
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ว.ท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

นายวธัญญู  รัตนภูมิ
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ว.ท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

นางสาวอัญชลี  ศรีบรรจง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
 

นางอรรถพร  ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี คศ.บ. คหกรรมศาสตร์


   

Comments