หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศุภรัตน์  วัฒนา

ตำแหน่ง     ครู คศ. 1
การศึกษา   ปริญญาตรี  วท.บ. คณิตศาสตร์
                  ปริญญาโท 

นางสาวดวงเดือน  กิติโส
ตำแหน่ง  ครู คศ. 3
การศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม.การประถมศึกษา

นางปาริชาต  กลับกลาย
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 

นายอภินันท์  เหล่าพราหมณ์
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์
ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา
 

นางสาวภูริดา  โกลาหล
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์
 

นางสาวพิชญาดา ธราพร
ตำแหน่ง  ครู คศ. 1
การศึกษา ปริญญาตรี บ.ชบ. การบัญชี
ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 

นางสาววันวิสาข์  จูตระกูล
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์

 

นางสาววรรณวจี แดงมา
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์
 

นายนัฐพล  ลิ้มศรัทธา
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์
 


นางสาวเบญจภรณ์  พุ่มแย้ม
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
คบ.คณิตศาสตร์
 


Comments