หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศุภรัตน์  วัฒนา

ตำแหน่ง     ครู คศ. 2
การศึกษา   ปริญญาตรี  วท.บ. คณิตศาสตร์
                  ปริญญาโท 

นางสาวดวงเดือน  กิติโส
ตำแหน่ง  ครู คศ. 3
การศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม.การประถมศึกษา

นางปาริชาต  กลับกลาย
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 

นายอภินันท์  เหล่าพราหมณ์
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์
ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา
 

นางสาวภูริดา  โกลาหล
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์
 

นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร
ตำแหน่ง  ครู คศ.2
การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์
 

นางสาวพิชญาดา ธราพร
ตำแหน่ง  ครู คศ. 1
การศึกษา ปริญญาตรี บ.ชบ. การบัญชี
ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 

นางสาววันวิสาข์  จูตระกูล
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์
  

นางสาววรรณวจี แดงมา
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์

 


Comments