หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศุภรัตน์  วัฒนา

ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การศึกษา   ปริญญาตรี  วท.บ. คณิตศาสตร์
                  ปริญญาโท ค.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาววรรณวจี แดงมา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง  ครู
การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์

นางปาริชาต  กลับกลาย
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 

นายอภินันท์  เหล่าพราหมณ์
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์
ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา
 

นางสาวภูริดา  โกลาหล
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์
 

นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์
 

นางสาววันวิสาข์  จูตระกูล
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์
 

นางสาวพิชญาดา ธราพร
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การศึกษา ปริญญาตรี บ.ชบ. การบัญชี
ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

  

นางสาววิชชุดา ดำเนินผล
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์ Comments