หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกวิสรา  อินทร์เทพ

ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
                   ปริญญาโท ค.ม. บริหารการศึกษา
                  


นางสาวณัฏฐากร  แก้วเชื้อ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การศึกษา 

                  
 


นางสาวปัทมา  ทองถึง
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปริญญาตรี คบ. ภาษาอังกฤษ

 

นางอรอุมา เพชรบำรุง
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การศึกษา ปริญญาตรี  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
                 
 

นางสาวจิตรา  สัมพันธ์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
ป.บัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ
 

นางสาวเบญญาดา  รัตนจินดาศรี
ตำแหน่ง  ครู
การศึกษา ปริญญาตรี คบ. ภาษาอังกฤษ
 

นางสาวพัชรินทร์  เจริญสุข
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปริญญาตรี  ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
   
 

นางสาวกัญจนา แก่นงาม
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี คบ. ภาษาอังกฤษ
 

นางสาวเพชรลดา พลายทอง
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี คบ. ภาษาอังกฤษ 
Comments