หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกวิสรา  อินทร์เทพ

ตำแหน่ง     ครู คศ. 2
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
                   ปริญญาโท ค.ม. บริหารการศึกษา
                  


นางสาวพัชรินทร์  เจริญสุข
ตำแหน่ง  ครู คศ. 3
การศึกษา ปริญญาตรี  ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
                  
 


นางอรอุมา เพชรบำรุง
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

 

นางสาวปัทมา  ทองถึง
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี คบ. ภาษาอังกฤษ
                 
 

นางสาวจิตรา  สัมพันธ์
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
ป.บัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ
 

นางสาวณัฏฐากร  แก้วเชื้อ
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี คบ. ภาษาอังกฤษ
 

นางสาวเบญญาดา  รัตนจินดาศรี
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
การศึกษา ปริญญาตรี คบ. ภาษาอังกฤษ
   
 

นางสาวจารีย์  รสเจริญ
ตำแหน่ง  ครู (พนักงานราชการ)
การศึกษา ปริญญาตรี คบ. ภาษาอังกฤษ
    
Comments