หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชื่นฤดี ทองศรี

ตำแหน่ง     ครู คศ. 3
การศึกษา   ปริญญาตรี คบ. การศึกษาปฐมวัย

 

นางรุจิระ  รุ่มจิตร
ตำแหน่ง     ครู คศ.2
การศึกษา   ปริญญาตรี  กศ.บ. ภาษาไทย
                                       ปริญญาโท  ศษ.ม. การประถมศึกษา
 

นายอภินันท์  บัณฑิตพนา
ตำแหน่ง     ครู คศ.3
การศึกษา   ปริญญาตรี ศษ.บ. บริหารการศึกษา
                  
 

นางวัลภา  นิลสม
ตำแหน่ง     ครู คศ.3
การศึกษา   ปริญญาตรี  ศษ.บ. การประถมศึกษา
                                 
 

นางกรองแก้ว ทิพย์วงศ์
ตำแหน่ง     ครู คศ.3
การศึกษา   ปริญญาโท  ศษ.ม. การประถมศึกษา

 

นางเอมอรณ์  ชูจิต
ตำแหน่ง     ครู คศ.3
การศึกษา   ปริญญาตรี  ค.บ. สุขศึกษา
                                 
 

นางรัชนี พาลเสือ
ตำแหน่ง     ครู คศ.3
การศึกษา   ปริญญาตรี  ศษ.บ. การประถมศึกษา

 

นางมนธิรา ปันทะวัง
ตำแหน่ง     ครู คศ.3
การศึกษา   ปริญญาโท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
                                 
 

นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ
ตำแหน่ง     ครู คศ.1
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย

Comments