หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุภาวดี กาฬสุวรรณ

ตำแหน่ง     ครู 
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย

 

นางสาวนันทิดา  สร้อยหอม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย 

นางมนธิรา ปันทะวัง
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา   ปริญญาโท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
                  
 

นางสาวสุดาวรรณ  แพกุล
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย
                                 
 

นางวัลภา  นิลสม
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา   ปริญญาตรี  ศษ.บ. การประถมศึกษา

 

นางกรองแก้ว ทิพย์วงศ์
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา   ปริญญาโท  ศษ.ม. การประถมศึกษา
                                 
 

นางมณฑา เลื่องตระกูล
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา

 

นางชื่นฤดี ทองศรี
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา   ปริญญาตรี คบ. การศึกษาปฐมวัย

                                 
 

นางเอมอรณ์  ชูจิต
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา   ปริญญาตรี  ค.บ. สุขศึกษา
 

นางสาวภัชรา นวลแก้ว
ตำแหน่ง      ครู
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย
ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

                                 
 

นายกรณ์ธรากาญจน์   ไชยรัตน์
ตำแหน่ง     ครูผู้ช่วย
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย

 

นางสาวดลยา สุขกาว
ตำแหน่ง     ครูผู้ช่วย
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย

                                 
 

นางสาวพัสดี เพชรไพ
ตำแหน่ง     ครูผู้ช่วย
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย


นางสาววสุจิรา แก้วสังข์
ตำแหน่ง     ครูผู้ช่วย
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย

                                 
 Comments