หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชื่นฤดี ทองศรี

ตำแหน่ง     ครู คศ. 3
การศึกษา   ปริญญาตรี คบ. การศึกษาปฐมวัย

 

นางมนธิรา ปันทะวัง
ตำแหน่ง     ครู คศ.3
การศึกษา   ปริญญาโท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน


 

นายอภินันท์  บัณฑิตพนา
ตำแหน่ง     ครู คศ.3
การศึกษา   ปริญญาตรี ศษ.บ. บริหารการศึกษา
                  
 

นางวัลภา  นิลสม
ตำแหน่ง     ครู คศ.3
การศึกษา   ปริญญาตรี  ศษ.บ. การประถมศึกษา
                                 
 

นางกรองแก้ว ทิพย์วงศ์
ตำแหน่ง     ครู คศ.3
การศึกษา   ปริญญาโท  ศษ.ม. การประถมศึกษา

 

นางเอมอรณ์  ชูจิต
ตำแหน่ง     ครู คศ.3
การศึกษา   ปริญญาตรี  ค.บ. สุขศึกษา
                                 
 

นางรัชนี พาลเสือ
ตำแหน่ง     ครู คศ.3
การศึกษา   ปริญญาตรี  ศษ.บ. การประถมศึกษา

 

นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ
ตำแหน่ง     ครู คศ.1
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย

                                 
 

นางสาวนันทิดา  สร้อยหอม
ตำแหน่ง     ครู คศ.1
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย
 

นางสาวสุดาวรรณ  แพกุล
ตำแหน่ง     ครู คศ.3
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย

                                 
 


Comments