กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางราศรี วิเศษสรพงศ์

ตำแหน่ง     ครู คศ. 3
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย

 

นางรุจิระ  รุ่มจิตร
ตำแหน่ง     ครู คศ.2
การศึกษา   ปริญญาตรี  กศ.บ. ภาษาไทย
                                       ปริญญาโท  ศษ.ม. การประถมศึกษา
 

นางสุพัตรา  พาหะมาก
ตำแหน่ง     ครู คศ.3
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย
                  
 

นายอภินันท์  บัณฑิตพนา
ตำแหน่ง     ครู คศ.3
การศึกษา   ปริญญาตรี ศษ.บ. บริหารการศึกษา
 Comments