หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางศิวพร  พันธ์ลำภักดิ์

ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา   ปริญญาตรี  กศ.บ. การประถมศึกษา
                 นางฉายา  ลาชโรจน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตำแหน่ง  ครู 
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา


นางวิมลศิริ รักษ์เจริญ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา
 

นางอรวรรณ  ชุมขวัญ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. การประถมศึกษา
 


 

 

Comments