กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวิมลศิริ รักษ์เจริญ

ตำแหน่ง     ครู คศ. 3
การศึกษา   ปริญญาตรี  ค.บ. สังคมศึกษา
                 นางอรวรรณ  ชุมขวัญ
ตำแหน่ง  ครู คศ. 3
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา

นางพัชราภรณ์  วิชิตเชื้อ
ตำแหน่ง  ครู คศ. 3
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา
 

นางฉายา  ลาชโรจน์
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา
 

นางวนิชา  ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง  ครู คศ.3
การศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ. สังคมศึกษา
 

นางศิวพร  พันธ์ลำภักดิ์
ตำแหน่ง  ครู คศ. 3
การศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. การประถมศึกษา
 

Comments