หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางศิวพร  พันธ์ลำภักดิ์

ตำแหน่ง     ครู คศ. 3
การศึกษา   ปริญญาตรี  กศ.บ. การประถมศึกษา
                 นางวิมลศิริ รักษ์เจริญ
ตำแหน่ง  ครู คศ. 3
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา

นางอรวรรณ  ชุมขวัญ
ตำแหน่ง  ครู คศ. 3
การศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. การประถมศึกษา
 

นางฉายา  ลาชโรจน์
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา
 


 

 

Comments