หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางศิวพร  พันธ์ลำภักดิ์

ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา   ปริญญาตรี  กศ.บ. การประถมศึกษา
                 นางฉายา  ลาชโรจน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ 
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา


นางอรวรรณ  ชุมขวัญ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. การประถมศึกษา
 

นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
ตำแหน่ง  ครู
การศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. สังคมศึกษา
ปริญญาโท ศษ.ม.พัฒนศึกษา
 

นางสาวอุษา พร้อมประเสริฐ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา
 

นางสาวปฐมาวดี พัฒนสิงห์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. ภูมิภาคศึกษา
ปริญญาโท  กศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


Comments