หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจันจิรา  ชูเมฆ
ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การศึกษา   ปริญญาตรี  ศษ.บ. ออกแบบทัศนศิลป์
                  ปริญญาโท  ค.อ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี

นายจตุพร  ท่อนทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่ง  ครู
การศึกษา ปริญญาตรี คบ. ดนตรีศึกษานายเสริมศักดิ์  ศรีวิเชียร
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
      การศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. ประถมศึกษา

นางสาววรลักษณ์  สุขเมือง
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
      การศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ. นาฏศิลป์Comments