หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจันจิรา  ชูเมฆ
ตำแหน่ง     ครู คศ. 2
การศึกษา   ปริญญาตรี  ศษ.บ. ออกแบบทัศนศิลป์
                  ปริญญาโท  ค.อ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี

นางรวิวรรณ เกียรติอังกูร
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
      การศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
                              ปริญญาโท  ค.อ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี


นางรัศมี  หอมเกตุ
ตำแหน่ง  ครู คศ.3
การศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ. ประถมศึกษา
นายเสริมศักดิ์  ศรีวิเชียร
ตำแหน่ง  ครู คศ. 3
      การศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. ประถมศึกษา


นายจตุพร  ท่อนทอง
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี คบ. ดนตรีศึกษานางสาววรลักษณ์  สุขเมือง
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
      การศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ. นาฏศิลป์

Comments