หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจันจิรา  ชูเมฆ
ตำแหน่ง     ครู คศ. 2
การศึกษา   ปริญญาตรี  ศษ.บ. ออกแบบทัศนศิลป์
                  ปริญญาโท  ค.อ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี


นายเสริมศักดิ์  ศรีวิเชียร
ตำแหน่ง  ครู คศ. 3
      การศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. ประถมศึกษา


นางรัศมี  หอมเกตุ
ตำแหน่ง  ครู คศ.3
การศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ. ประถมศึกษานายจตุพร  ท่อนทอง
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
การศึกษา ปริญญาตรี คบ. ดนตรีศึกษา


นางสาววรลักษณ์  สุขเมือง
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
      การศึกษา ปริญญาตรี ศษ.บ. นาฏศิลป์

Comments