หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวสิน  หนุนพล

ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การศึกษา   ปริญญาตรี  วท.บ. สันทนาการ
                  ปริญญาโท  กศ.ม. พลศึกษา


 
นายภูเบศร์ เจษฎาพงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง     ครู
การศึกษา   ปริญญาตรี ศษ.บ. พลศึกษา
                   ปริญญาโท ศษ.ม. พลศึกษา

นางสาวรัตนา  ลิมปนะรังสฤษฎ์
ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. พลศึกษา
 
 
นายอภินันท์ บัณฑิตพนา
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา   ปริญญาตรี ศศ.บ. บริหารการศึกษา
                 Comments