หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวสิน  หนุนพล

ตำแหน่ง     ครู คศ. 2
การศึกษา   ปริญญาตรี  วท.บ. สันทนาการ
                  ปริญญาโท  กศ.ม. พลศึกษา


 

นางสาวรัตนา  ลิมปนะรังสฤษฎ์
ตำแหน่ง     ครู คศ.3
การศึกษา   ปริญญาตรี ค.บ. พลศึกษา
 

นายภูเบศร์ เจษฎาพงศ์
ตำแหน่ง     ครู คศ.1
การศึกษา   ปริญญาตรี ศษ.บ. พลศึกษา
                   ปริญญาโท ศษ.ม. พลศึกษา  

Comments