หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาภรณ์  ศานติพิบูล

ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา   ปริญญาตรี  กศ.บ. ชีววิทยา
                  
นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์
ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นางสาวปิ่นมณี  ขวัญเมือง
ตำแหน่ง  ครู
การศึกษา ปริญญาตรี คบ. ชีววิทยา

 

นางสาวณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์
ตำแหน่ง  ครู
การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ. เคมี

 

นางสาวอาริสา หนูกลิ่น
ตำแหน่ง  ครู
การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ. จุลชีววิทยา
ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
 

นางสาวปิยเนตร์ วัฒนา
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์


 

นางสาวศรัญญา สังข์เพชร
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์

นายชัยเดช บุญสอน
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การศึกษา ปริญญาตรี  ค.อ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
                  ปริญญาโท  ค.อ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี 

นางสาวชุติมา สุประดิษฐ 
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
การศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจว่าที่ร้อยตรีศุภราช แก้วมีศรี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี  วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
                  

นางสาวตรงกมล  มีชัย
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ว.ท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

Comments