กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสุภาภรณ์  ศานติพิบูล

ตำแหน่ง     ครู คศ. 2
การศึกษา   ปริญญาตรี  กศ.บ. ชีววิทยา
                  
นางสำลี  วันคง
ตำแหน่ง  ครู คศ. 3
การศึกษา ปริญญาตรี  กศ.บ. ชีววิทยา

นางเอื้อมพร  สุขัมศรี
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์
 

นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์
ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา

 

นางสาวปิ่นมณี  ขวัญเมือง
ตำแหน่ง  ครู คศ. 1
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์
 

นายธนพจน์  ยาวส่ง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์

 

นางสาวเนาวรัตน์  ต่อโชติ
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. ชีววิทยา
 Comments