หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสุภาภรณ์  ศานติพิบูล

ตำแหน่ง     ครู คศ. 2
การศึกษา   ปริญญาตรี  กศ.บ. ชีววิทยา
                  
นางเอื้อมพร  สุขัมศรี
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์

นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน
ตำแหน่ง  ครู คศ. 2
การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์
ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 

นางสาวปิ่นมณี  ขวัญเมือง
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์

 

นางสาวณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ. เคมี
 

นางสาวปิยเนตร์ วัฒนา
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์

 

นายธนพจน์  ยาวส่ง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์
 Comments