หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสุภาภรณ์  ศานติพิบูล

ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา   ปริญญาตรี  กศ.บ. ชีววิทยา
                  
นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง  ครู ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์
ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นางสาวปิ่นมณี  ขวัญเมือง
ตำแหน่ง  ครู
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์

 

นางสาวณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์
ตำแหน่ง  ครู
การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ. เคมี

 

นางสาวอาริสา หนูกลิ่น
ตำแหน่ง  ครู
การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ. จุลชีววิทยา
ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
 

นางสาวปิยเนตร์ วัฒนา
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์


 

นางสาวศรัญญา สังข์เพชร
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
การศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์
 


Comments