งานวิจัยและพัฒนาองค์กร


นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางสาวดวงเดือน  กิติโส
 

นางเยาวภา  ฉิมวารี
 

นางฉวีวรรณ  นุ้ยบ้านด่าน
 

นางปาริชาต  กลับกลาย


 • งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  • นายชัยเดช  บุญสอน
  • นายวรัญญู  ทองถึง
  • นายวธัญญู  รัตนภูมิ
  • นางสาวตรงกมล  มีชัย

 • การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา
  • ผู้บริหาร
  • รองผูัอำนวยการฝ่ายวิชาการ
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบุคลากร
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ
  • คณะกรรมการสถานศึกษา
  • คณะครูทุกท่าน 

 • การระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา
  • ผู้บริหาร
  • รองผูัอำนวยการฝ่ายวิชาการ
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบุคลากร
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ
  • คณะครูทุกท่าน
  • ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 • การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
  • รองผูัอำนวยการฝ่ายวิชาการ
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบุคลากร
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ
  • นางสาวดวงเดือน  กิติโส
  • นางฉวีวรรณ  นุ้ยบ้านด่าน
  • นางเยาวภา  ฉิมวารี
  • นางปาริชาต  กลับกลาย
  • นางราศรี  วิเศษสรพงศ์
  • นายชัยเดช  บุญสอน
  • นายวรัญญู  ทองถึง
  • นายวธัญญู  รัตนภูมิ
  • นางสาวตรงกมล  มีชัย 
Comments