งานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวปิยเนตร์ วัฒนา
หัวหน้างานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป


  
นางกรองแก้ว  ทิพย์วงศ์


นายปรีชาพล  แดงชนะ
เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ร่วมวางแผนงานธุรการและร่วมจัดระบบการบริหารงานธุรการ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับ หนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ และระบบว่าด้วยการค้นหา
3. รับ – ส่งหนังสือราชการ ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ
4. รับแฟ้มเอกสารจากฝ่ายต่าง ๆ บันทึกผ่านเสนอรองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตรวจก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา และรับแฟ้มเอกสารดังกล่าวคืนเมื่อผู้อำนวยการฯลงนามหรือสั่งการแล้วส่งคืนฝ่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. รับผิดชอบการแยกหนังสือเสนอ และการติดตามหนังสือราชการจากฝ่ายต่าง ๆ
6. รับผิดชอบการเสนองานต่อผู้อำนวยการ หลังจากหัวหน้าฝ่ายพิจารณากลั่นกรองแล้วเก็บสถิติหนังสือเข้า – ออก
7. เก็บรวบรวมหนังสือราชการ ระเบียบปฏิบัติ และศึกษารายละเอียดหนังสือราชการทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการค้นหา อ้างอิง และติดตามงานบริหารทั่วไป
8. ประสานงานทั่วไปทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
9. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ของทางราชการไว้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. รับผิดชอบการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายงานบริหารทั่วไป
11. ทำระเบียบวาระการประชุม  บันทึกการประชุม  และรายงานการประชุม
12. จัดเตรียมสมุดราชการ  สมุดเยี่ยม
13. ทำหนังสือขออนุญาตไปราชการของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน
14. จัดเก็บหนังสือและทำลายหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ
15. ต้อนรับแขก อำนวยความสะดวกต่อข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือสุภาพชนบางโอกาส
16. อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนในการติดต่อ ประสานงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายComments