กิจการนักเรียน


นายอภินันท์  บัณฑิตพนา
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

 
นายภูเบศร์  เจษฎาพงศ์
เลขานุการ

นางสาวเด่นนภา พูลติ้ม

นางฉายา  ลาชโรจน์


นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุข


นางสาวปิ่นมณี ขวัญเมือง


นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ 


นางวัลภา  นิลสม 
 

นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร


นายจตุพร ท่อนทอง
 

นายวสิน หนุนพล

 
นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  วางแผนงาน/โครงการ  เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน
2.  ควบคุมดูแลการดำเนินงานในกลุ่มงานกิจการนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.  ให้คำปรึกษา  ประสานงานกับหัวหน้างานต่างๆ  เพื่อพัฒนางานกิจการนักเรียน
4.  วิเคราะห์ปัญหาต่างๆของนักเรียนประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน
5.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ประสบการณ์เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน
6.  ดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเป็นอยู่ของนักเรียน
7.  จัดทำสารสนเทศงานกิจการนักเรียน
8.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม
9.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน
10. ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวันพิธีสำคัญต่าง ๆ
11. ดำเนินการจัดกิจกรรมงานบริหารชุมชนตามที่โรงเรียนมอบหมาย
12. บริการให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ และงานการกุศลชุมชน
13. งานควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ร่วมกันกับครูประจำสายชั้น ครูที่ปรึกษา และครูประจำวิชา
14. ประสานงานกับอาคารสถานที่ ในการตกแต่งบริเวณที่รับผิดชอบ
15. จัดกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และวันสำคัญอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
16. จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย  ได้แก่  การรณรงค์การเลือกตั้ง  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง
17. ควบคุมดูแลประสานงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมอิสระ กิจกรรมชุมชน
18. จัดทำแผนการสอน การฝึกอบรม และการวัดผลของกิจกรรมนั้น ๆ
19. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
20. ติดตามวิเคราะห์ ประเมินผล การจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
21. ดำเนินการให้มี คณะกรรมการนักเรียน ตามข้อบังคับ
22. ควบคุม ดูแล ประสานงาน เป็นที่ปรึกษาให้คณะกรรมการนักเรียน
23. สรุปและประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่งานระเบียบวินัยเสนอผู้อำนวยการก่อนสิ้นภาคเรียน
24. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments