กิจการนักเรียน


นายอภินันท์  บัณฑิตพนา


นางสาวชนิดา  ชะตา

นางฉายา  ลาชโรจน์

นางศิวพร  พันธ์ลำภักดิ์


นางเอื้อมพร  สุขขัมศรี 


นางอรวรรณ  ชุมขวัญ 


นางวัลภา  นิลสม 


นางราศรี  วิเศษสรพงศ์ 
 

นางรัชนี  พาลเสือ


นางสาววนิดา  เสือทอง 
 

นางสาวจิรารัตน์  อภิชนังกูร


นางวนิชา  ศรีสุวรรณ 

 
นางรวิวรรณ   เกียรติอังกูร
 

นางพรรณี  วิทย์พิบูลย์รัตน์


นางสาวจันจิรา  ชูเมฆ 
 

นายภูเบศร์  เจษฎาพงศ์
 นางสุพัตรา  พาหะมาก 
 


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  วางแผนงาน/โครงการ  เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน
2.  ควบคุมดูแลการดำเนินงานในกลุ่มงานกิจการนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.  ให้คำปรึกษา  ประสานงานกับหัวหน้างานต่างๆ  เพื่อพัฒนางานกิจการนักเรียน
4.  วิเคราะห์ปัญหาต่างๆของนักเรียนประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน
5.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ประสบการณ์เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน
6.  ดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเป็นอยู่ของนักเรียน
7.  จัดทำสารสนเทศงานกิจการนักเรียน
8.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม
9.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน
10. ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวันพิธีสำคัญต่าง ๆ
11. ดำเนินการจัดกิจกรรมงานบริหารชุมชนตามที่โรงเรียนมอบหมาย
12. บริการให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ และงานการกุศลชุมชน
13. งานควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ร่วมกันกับครูประจำสายชั้น ครูที่ปรึกษา และครูประจำวิชา
14. ประสานงานกับอาคารสถานที่ ในการตกแต่งบริเวณที่รับผิดชอบ
15. จัดกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และวันสำคัญอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
16. จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย  ได้แก่  การรณรงค์การเลือกตั้ง  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง
17. ควบคุมดูแลประสานงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมอิสระ กิจกรรมชุมชน
18. จัดทำแผนการสอน การฝึกอบรม และการวัดผลของกิจกรรมนั้น ๆ
19. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
20. ติดตามวิเคราะห์ ประเมินผล การจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
21. ดำเนินการให้มี คณะกรรมการนักเรียน ตามข้อบังคับ
22. ควบคุม ดูแล ประสานงาน เป็นที่ปรึกษาให้คณะกรรมการนักเรียน
23. สรุปและประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่งานระเบียบวินัยเสนอผู้อำนวยการก่อนสิ้นภาคเรียน
24. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments