งานกีฬาและนันทนาการ


นายวสิน  หนุนพล
หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ 
นายภูเบศร์ เจษฎาพงศ์
เลขานุการ


  
นางปัทมา  ทองถึง

 นางสาวจิตรา สัมพันธ์
นางสาวสุภัทรา เศรษสระ

นายจตุพร ท่อนทอง


  
นายธนพจน์ ยาวส่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  จัดทำแผนงานโครงการ  งานกีฬาและนันทนาการ
2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียนในรูปแบบต่างๆ  
3.  จัดการแข่งขันกีฬา  กรีฑา  ภายในโรงเรียน
4.  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด  ระดับชาติ  หรืออื่นๆที่จัดให้มีการแข่งขัน
5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาให้แก่นักเรียน
6.  จัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย กีฬาพื้นบ้าน กีฬาไทย กีฬาสากล และนันทนาการ
7.  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับนักเรียน
8.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานกีฬาและนันทนาการ
9.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments