งานลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว

 

นายชัยเดช บุญสอน
หัวหน้างานลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว


 

นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์
เลขานุการ

นางสาวรัตนา ลิมปนะรังสฤษฎ์

 

นายวสิน  หนุนพล

 

นายจตุพร ท่อนทอง

Comments