งานโภชนาการโรงเรียน


นางสาวรัตนา  ลิมปนะรังสฤษฎ์
หัวหน้างานโภชนาการ/อาหารกลางวันนางฉายา ลาชโรจน์
เลขานุการ

 • คณะกรรมการฝ่ายสารบรรณ
  • นางสาวรัตนา  ลิมปนะรังสฤษฏ์


 • คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
  • นางปาริชาต กลับกลาย

  • นางสาวรัตนา ลิมปนะรังสฤษฎ์

 • คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
  • นางศิวพร พันธ์ลำภักดิ์

  • นางสาวรัตนา ลิมปนะรังสฤษฎ์

 • คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
  • นางสาวรัตนา ลิมปนะรังสฤษฎ์

  • นางฉายา ลาชโรจน์
 • การบริหารอาหารเสริม (นม) 
  • นางเอมอรณ์ ชูจิต
  • นางสาววาสนา ศุขพัชรไพศาล
  • นางสาวจันจิรา ชูเมฆ
Comments