งานโภชนาการโรงเรียน


นางสาวรัตนา  ลิมปนะรังสฤษฎ์
หัวหน้างานโภชนาการ/อาหารกลางวันนางฉายา ลาชโรจน์
เลขานุการ
นางสาวณิชวรรณ  ราษฎร์เจริญ

 • คณะกรรมการฝ่ายสารบรรณ
  • นางสาวรัตนา  ลิมปนะรังสฤษฏ์
  • นางสาวณิชวรรณ  ราษฎร์เจริญ

 • คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
  • นางปาริชาต กลับกลาย
  • นางสาวณิชวรรณ ราษฎร์เจริญ
  • นางสาวรัตนา ลิมปนะรังสฤษฎ์

 • คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
  • นางศิวพร พันธ์ลำภักดิ์
  • นางสาวณิชวรรณ ราษฎร์เจริญ
  • นางสาวรัตนา ลิมปนะรังสฤษฎ์

 • คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
  • นางสาวรัตนา ลิมปนะรังสฤษฎ์
  • นางสาวณิชวรรณ ราษฎร์เจริญ
  • นางฉายา ลาชโรจน์
 • การบริหารอาหารเสริม (นม) 
  • นางเอมอรณ์ ชูจิต
  • นางสาววาสนา ศุขพัชรไพศาล
  • นางสาวจันจิรา ชูเมฆ
Comments