งานโภชนาการโรงเรียน


นางสาวรัตนา  ลิมปนะรังสฤษฎ์

นางสาวณิชวรรณ  ราษฎร์เจริญ

  • การบริการอาหารกลางวัน
    • นางสาวรัตนา  ลิมปนะรังสฤษฏ์
    • นางพัชราภรณ์  วิชิตเชื้อ
    • นางสาวณิชวรรณ  ราษฎร์เจริญ

  • การบริหารอาหารเสริม (นม) และตรวจรับนมโรงเรียน
    • นางพัชราภรณ์  วิชิตเชื้อ 
Comments