งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม


นายวสิน  หนุนพล

นางสาวพัชรินทร์  เจริญสุข
 
นางวิมลศิริ  รักษ์เจริญ

นายเสริมศักดิ์  ศรีวิเชียร
 


นายนัฐพล  ลิ้มศรัทธา


 
นายภูเบศร์  เจษฎาพงศ์


 

นายรัตนาภรณ์  ประจักษ์ศรีทอง
     


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนการดำเนินงาน
2. จัดบุคลากรรับผิดชอบในงานควบคุม กำกับ ติดตาม ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
3. จัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายในบริเวณโรงเรียน
4. จัดตกแต่ง  ดูแล  บำรุงรักษา  ไม้ดอกไม้ประดับ  ตลอดจนสนามหญ้า  บริเวณอาคารสถานที่    
ภายในโรงเรียนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเรียนรู้
5. จัดเรือนเพาะชำเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับให้มีความสมบูรณ์
6. จัดระบบกำจัดขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน  ระบบน้ำทิ้งโรงอาหาร และส่งเสริมให้บริเวณโรงเรียน
มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เป็นนิจ
7. ดูแลระบบน้ำดื่มของนักเรียน เช่น ถังเก็บน้ำดิบ เครื่องกรองน้ำ ถังเก็บน้ำดี เครื่องทำความเย็น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Comments