งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


 นางสาวพัชรินทร์  เจริญสุข

นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน

นางสาวเด่นนภา  พูลติ้ม 
 
 ครูประจำชั้นทุกคน
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  วางแผนงาน/โครงการ  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.  กำกับ  ดูแล  ติดตามการปฏิบัติงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในระดับชั้นเรียน
3.  ร่วมกับครูประจำชั้น  พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด
4.  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือ  ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
5.  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันภัยอันตรายที่เกิดจากภัยสังคม  เช่น  สิ่งเสพติด  โรคเอดส์  และอบายมุขต่างๆ
6.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments