งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร


นายภูเบศร์  เจษฎาพงศ์
นายจตุพร  ท่อนทอง
 
นายเสริมศักดิ์  ศรีวิเชียร
 
นายอภินันท์  บัณฑิตพนา
 


นายวสิน  หนุนพล

   
นายปรีชาพล  แดงชนะ
 


นายรัตนาภรณ์  ประจักษ์ศรีทอง
 


นายวิเชียร   เสนสิงห์


 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและการจราจรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2. จัดบุคลากรรับผิดชอบในงาน ประสานการดำเนินงาน  ดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน
3. ดูแลจัดการระบบจราจรให้เป็นไปตามแผนผังการจราจรที่กำหนด
4. จัดการจราจรให้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เข้ามาจอดในบริเวณโรงเรียนกำหนดไว้ และอำนวยความสะดวกให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
5. จัดหา บำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรที่มีสภาพดี ไม่ชำรุด
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


Comments