งานร้านค้าโรงเรียนนางมนธิรา  ปันทะวัง 
นางฉายา  ลาชโรจน์

 

นางสาวอัญชลี  ศรีบรรจง
 

นายวธัญญู  รัตนภูมิ
 


นางสาวณิชวรรณ ราษฎร์เจริญ
   

 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนการจัดการร้านค้าในโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษา
2. จัดหาสินค้า เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นและเหมาะสมบริการแก่สมาชิก
3. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรและบุคคลทั่วไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมาชิกให้กับโรงเรียน
5. จำหน่ายสินค้าราคาที่ต่ำกว่า หรือเท่ากับท้องตลาดทั่วไป
6. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและบริหารงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียน บุคลากรและโรงเรียน
7. จัดประชุมผลการดำเนินงานของร้านค้าให้แก่บุคลกรรับทราบเป็นระยะ
8. เก็บข้อมูลสถิติของการบริการงานร้านค้า
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments