งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


นางศิวพร พันธ์ลำภักดิ์
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 

นางอรวรรณ ชุมขวัญ
เลขานุการ

 

นางวิมลศิริ รักษ์เจริญ


นายอภินันท์  บัณฑิตพนา
 


นางสาวจิตรา สัมพันธ์นางสาวเรวดี ทองสอน
นางสาวิตรี  ผกามาศ
ครูประจำชั้นทุกคน 
และครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ  


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  วางแผนงาน/โครงการ  งานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
2.  จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
3.  ร่วมกับครูประจำชั้นและผู้ปกครองพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
5.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments