งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


นางวิมลศิริ  รักษ์เจริญ
 

นายอภินันท์  บัณฑิตพนา
 

นางสาวจิตรา  สัมพันธ์


นางสาวเรวดี  อังกาพย์ละออง 
 


นางสาวิตรี  ผกามาศครูประจำชั้นทุกคน 
และครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ  หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  วางแผนงาน/โครงการ  งานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
2.  จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
3.  ร่วมกับครูประจำชั้นและผู้ปกครองพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
5.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments