งานสวัสดิการและพัฒนาองค์กร

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
 
นางเยาวภา  ฉิมวารี
 

นางมนธิรา  ปันทะวัง
 นางฉายา ลาชโรจน์
 นางปาริชาต  กลับกลาย


 • สวัสดิการและการพัฒนาองค์กร
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
  • นางเยาวภา  ฉิมวารี
  • นางปาริชาต  กลับกลาย
  • นางมนธิรา  ปันทะวัง
  • นางฉายา  ลาชโรชน์
  • คณะครูและบุคลากรทุกท่าน

 • กิจกรรมการทัศนศึกษา
  • นางเยาวภา  ฉิมวารี
  • นางฉวีวรรณ  นุ้ยบ้านด่าน
  • นางสาวดวงเดือน  กิติโส
  • นางปาริชาต  กลับกลาย
  • หัวหน้าสายชั้น
  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
Comments