งานสวัสดิการนักเรียน


นางอรวรรณ ชุมขวัญ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน





 
นางสาวภูริดา โกลาหล
เลขานุการ
 

นางมนธิรา ปันทะวัง
 

นางสาววรลักษณ์ สุขเมือง
 
  

นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์

 
 
นางสาวกลอยใจ นาคทุ่งเตา



นางสาวเรวดี ทองสอน 



  นางรัชนี พาลเสือ







นางกรองแก้ว ทิพย์วงศ์



นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร





นางมนฑา เลื่องตระกูล






หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ติดต่อ ประสานงานเกี่ยวกับทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนที่รับทุน
2. จัดทำข้อมูลนักเรียนขาดแคลนและจัดหาทุนการศึกษาสนับสนุน
3. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เด็กได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

Comments