งานสวัสดิการนักเรียน


นางอรวรรณ ชุมขวัญ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน

 
นางสาวภูริดา โกลาหล
เลขานุการ
 

นางมนธิรา ปันทะวัง
 

นางสาววรลักษณ์ สุขเมือง
 
  

นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์

 
 
นางสาวกลอยใจ นาคทุ่งเตานางสาวเรวดี ทองสอน   นางรัชนี พาลเสือนางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร
นางกรองแก้ว ทิพย์วงศ์นางสาวจารีย์ ศรีประวรรณ

นางมนฑา เลื่องตระกูล


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ติดต่อ ประสานงานเกี่ยวกับทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนที่รับทุน
2. จัดทำข้อมูลนักเรียนขาดแคลนและจัดหาทุนการศึกษาสนับสนุน
3. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เด็กได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

Comments