งานสวัสดิการนักเรียน


นางอรวรรณ ชุมขวัญ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน

 
นางสาวภูริดา โกลาหล
เลขานุการ
 

นางมนธิรา ปันทะวัง
 

นางสาววรลักษณ์ สุขเมือง
 
  

นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์

 
 
นางสาวกลอยใจ นาคทุ่งเตานางสาวเรวดี ทองสอน   นางรัชนี พาลเสือนางกรองแก้ว ทิพย์วงศ์นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร

นางมนฑา เลื่องตระกูล


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ติดต่อ ประสานงานเกี่ยวกับทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนที่รับทุน
2. จัดทำข้อมูลนักเรียนขาดแคลนและจัดหาทุนการศึกษาสนับสนุน
3. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เด็กได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

Comments