งานสวัสดิการนักเรียน


นางพรรณี  วิทย์พิบูลย์รัตน์

 
นางสาวกลอยใจ นาคทุ่งเตา
 

นางสาวเรวดี  อังกาพย์ละออง
 

นางรัชนี  พาลเสือ
 


นางกรองแก้ว  ทิพย์วงศ์


 
 
นางวิมลศิริ  รักษ์เจริญนางมณฑา  เลื่องตระกูล 

  

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ติดต่อ ประสานงานเกี่ยวกับทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนที่รับทุน
2. จัดทำข้อมูลนักเรียนขาดแคลนและจัดหาทุนการศึกษาสนับสนุน
3. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เด็กได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

Comments