งานทะเบียนนักเรียน


นางสาวพิชญาดา ธราพร
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
 
นางสาวปิยเนตร์ วัฒนา
เลขานุการนางสาวพัชรพร มีเพียรนายปรีชาพล  แดงชนะ 

นางสาวเสาวคนธ์ รัตนสมบรณ์


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.งานทะเบียนประวัติของนักเรียน
2.งานจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
3.จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน
4.งานสถิติข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนและจำนวนนักเรียน
5.รับและดําเนินการเกี่ยวกับคําร้องต่าง ๆ ของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การพักการเรียน การโอน ย้าย การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ฯลฯ
6.จัดระเบียบและระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจําเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
7.เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับ
8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments