งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายชัยเดช  บุญสอน
นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน

นางสาวิตรี  ผกามาศ 

 

นายวธัญญู  รัตนภูมิ
 

นางสาวตรงกมล  มีชัย


นางสาวอัญชลี  ศรีบรรจง
 
 

 

 


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน  สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้
2.  ให้บริการ/รายงานข้อมูลสารสนเทศ
3.  ประเมินและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
4.  ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอกได้

Comments