งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายชัยเดช  บุญสอน
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
เลขานุการ


นางสาวชุติมา สุประดิษฐ

นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน
 

นางสาวพัชรพร มีเพียร
 

นางสาวตรงกมล  มีชัย


 
 


   


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน  สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้
2.  ให้บริการ/รายงานข้อมูลสารสนเทศ
3.  ประเมินและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
4.  ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอกได้

Comments