งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


นายชัยเดช  บุญสอน
นางสาวดวงเดือน  กิติโส


นางเยาวภา  ฉิมวารี

นางปาริชาต   กลับกลาย
 

นางฉวีวรรณ  นุ้ยบ้านด่าน
 


นางราศรี  วิเศษสรพงศ์

นางสาวชนิดา  ชะตา
 

นายวรัญญู  ทองถึง
 

นางสาวอัญชลี  ศรีบรรจง


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  วางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี
2.  ตรวจสอบผลการดำเนินงาน(ผลผลิต  ผลลัพธ์ตามแผนฯ)
3.  ตรวจสอบด้านการเงินและงบประมาณ
4.  สรุปรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและงบประมาณ

Comments