งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


นายชัยเดช  บุญสอน
นางสาวดวงเดือน  กิติโสนายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร

นางปาริชาต   กลับกลาย
 


นางสาวชนิดา  ชะตา
 นางสาวอัญชลี  ศรีบรรจง


 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  วางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี
2.  ตรวจสอบผลการดำเนินงาน(ผลผลิต  ผลลัพธ์ตามแผนฯ)
3.  ตรวจสอบด้านการเงินและงบประมาณ
4.  สรุปรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและงบประมาณ

Comments