งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน


นางสาววรรรณวจี แดงมา
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
นางสาวเด่นนภา พูลติ้ม
เลขานุการ


นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ

นางสาวิตรี ผกามาศ
 

นางสาววันวิสาข์ จูตระกูล
 


นางสาวตรงกมล มีชัย


 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  วางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี
2.  ตรวจสอบผลการดำเนินงาน(ผลผลิต  ผลลัพธ์ตามแผนฯ)
3.  ตรวจสอบด้านการเงินและงบประมาณ
4.  สรุปรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและงบประมาณ

Comments