งานเวร – ยาม


นายเสริมศักดิ์  ศรีวิเชียร

 

นายจตุพร  ท่อนทอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดครู – อาจารย์ และลูกจ้างประจำ ปฏิบัติหน้าที่เวร – ยาม กลางวันและกลางคืน
2. ควบคุม ดูแล ประสานงาน การอยู่เวร – ยาม ของครู อาจารย์และลูกจ้างประจำ
3. จัดหาอุปกรณ์และบำรุงรักษาห้องเวร – ยาม
4. จัดหา นำเสนอ ในกรณีผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร – ยาม ขออนุญาตไม่มาปฏิบัติหน้าที่
5. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เวร – ยาม เสนอผู้อำนวยการทุกภาคเรียน

Comments