งานอนามัย


นางสาวณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์
หัวหน้างานอนามัย 

นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ
เลขานุการ
 

นางสาวกลอยใจ นาคทุ่งเตา

 

นางมนธิรา ปันทะวัง
 


นางสาวภูริดา โกลาหล
นางสาวสุดาวรรณ แพกุล 

 


นางมณฑา เลื่องตระกูล

 


 

นางอรวรรณ  ขวัญชุม

 


 

 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับอนามัยโรงเรียน
2. จัดทำโครงการปฏิบัติงานแผนการใช้เงินของงานอนามัยโรงเรียน
3. ควบคุมดูแลการใช้ห้องพยาบาล จัดเจ้าหน้าที่ บริการตลอดเวลา
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเวชภัณฑ์ เพื่อบริการด้านอนามัยโรงเรียน
5. ทำทะเบียน บันทึกเกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน
6. ประสานงานกับโรงพยาบาล ในกรณีที่จะต้องส่งตัวนักเรียนเข้ารับการรักษาพยาบาล
7. ประสานกับผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย
8. เผยแพร่ความรู้ในด้านงานอนามัยแก่ครู นักเรียน ตลอดจนชุมชน
9. จัดให้มีการอบรมผู้นำอนามัยแก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี
10. จัดทำบันทึกหรือรายงานเกี่ยวกับอนามัยเป็นประจำ
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


Comments