งานอนามัย


นางศิวพร  พันธ์ลำภักดิ์ 

นายวสิน  หนุนพล
 

นางสาวเบญญาดา  รัตนจินดาศรี
 

นายจตุพร  ท่อนทอง
 


นางอรวรรณ  ขวัญชุม

 


 


นางรัศมี  หอมเกต
 


 


 


 

 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับอนามัยโรงเรียน
2. จัดทำโครงการปฏิบัติงานแผนการใช้เงินของงานอนามัยโรงเรียน
3. ควบคุมดูแลการใช้ห้องพยาบาล จัดเจ้าหน้าที่ บริการตลอดเวลา
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเวชภัณฑ์ เพื่อบริการด้านอนามัยโรงเรียน
5. ทำทะเบียน บันทึกเกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน
6. ประสานงานกับโรงพยาบาล ในกรณีที่จะต้องส่งตัวนักเรียนเข้ารับการรักษาพยาบาล
7. ประสานกับผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย
8. เผยแพร่ความรู้ในด้านงานอนามัยแก่ครู นักเรียน ตลอดจนชุมชน
9. จัดให้มีการอบรมผู้นำอนามัยแก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี
10. จัดทำบันทึกหรือรายงานเกี่ยวกับอนามัยเป็นประจำ
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


Comments