งานยานพาหนะ


นายจตุพร  ท่อนทอง


นายวสิน  หนุนพล
 


 

นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ประสานการดำเนินงานบำรุงรักษา ซ่อมแซม  ส่งเสริมดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้  ปลอดภัย
2.จัดบุคลากรรับผิดชอบดำเนินงานด้านยานพาหนะของโรงเรียน
3.ดูแลรับปิดชอบการชำระภาษีรถ พ.ร.บ. ประกันภัย ประจำปี
4.ดูแลรับผิดชอบการขอใช้รถ
5.ดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถ
6.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Comments