นางสาวกวิสรา  อินทร์เทพ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นางปัทมา ทองถึง
เลขานุการนางสาวนันทิดา สร้อยหอมนางสาวตรงกมล  มีชัย

นางสาวเบญญาดา รัตนจินดาศรี


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ
2. ทำหน้าที่ตอบข้อซักถาม ให้ข่าวสาร และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่บุคคล หน่วยงานอื่น ๆ ที่มาติดต่อหรือเยี่ยมชมโรงเรียน
3. ทำหน้าที่ด้านสื่อสาร การคมนาคมในโรงเรียนและการติดต่อภายในโรงเรียน
4. ติดตาม รวบรวม และเผยแพร่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
5. ควบคุมสัญญาณเตือนเวลา
6. รับแจ้งข่าวสารข้อมูลและนำเสนอผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลนั้น
7. ควบคุม ดูแลจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการบริหาร
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 8. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป
9.  จัดทำเอกสารเผยแพร่  แนะนำโรงเรียน  และลักษณะอื่นๆเพื่อแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวของโรงเรียนตามนโยบายของโรงเรียน
10.  ให้การต้อนรับ  อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ  และจัดเอกสารแก่ผู้มาเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนตามความเหมาะสม
11.  กำกับดูแลและรับผิดชอบป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน
12.  แจ้งข่าวสาร  ข้อมูลโรงเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนทราบ
13.  รวบรวมเกียติประวัติโล่ผลงานของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
14.  จัดเก็บภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
15.  จัด  ฝึกซ้อม  การแสดงและนันทนาการ
16.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย