งานสัมพันธ์ชุมชน

 

นางวัลภา  นิลสม
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 

นางสาวนันทิดา สร้อยหอม
เลขานุการ

 

นางอรวรรณ ชุมขวัญ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สนับสนุนข้อมูลให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตามที่มติกำหนด
3. ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดการประชุม และแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
4. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบหรือถือปฏิบัติ
5. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ การอนุญาต สั่งการ
6. เร่งรัดการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
7. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง
8. จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายของโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน
9. จัดสถานที่บริการชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
10. ร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น การทำบุญตักบาตร การถวายเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า เป็นต้น
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments