งานรับนักเรียน


นางวัลภา  นิลสม
หัวหน้างานรับนักเรียน

 
นางสาวชนิดา ชะตา
เลขานุการ


นางสาวชนิดา  ชะตา
 นางสาวปิยเนตร์ วัฒนา

นางสาววาสนา  ศุขพัชรไพศาลหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  จัดทำระเบียบการ  ใบสมัครสำหรับผู้สมัครเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ  ชั้น  ป.1 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร  คัดเลือกนักเรียน
3.  ให้ข้อมูล  ชี้แจง  แนะนำเกี่ยวกับการรับสมัครแก่ผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อ
4. ประกาศผลการคัดเลือก  รายงานผลการดำเนินงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดตามขั้นตอน

Comments