งานอาคารสถานที่

 https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/depart2-2/xakhar-sthan-thi-laea-sing-waedlxm/rayngan-kar-prabprung-sxmsaem

 

นายอภินันท์  เหล่าพราหมณ์

หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
                    นายอภินันท์ บัณฑิตพนา
เลขานุการ
 
นางเอมอรณ์ ชูจิต
หัวหน้าอาคารสัตตบุษย์
 
นางสาวพิชญาดา ธราพร
หัวหน้าอาคารกมลวรรณ


                        
                        นางวนิดา เจือกุนทร
หัวหน้าอาคารนิลุบลนางณัฏฐากร แก้วเชื้อ
หัวหน้าอาคารสุคนธานายภูเบศร์ เจษฎาพงศ์
 


 


นายจตุพร ท่อนทอง
 


 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงาม
2. จัดบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. ร่วมวางแผนกำหนดระเบียบแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่และการบำรุงรักษา
4. เสนอแผนงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเสนองบประมาณประจำปีต่อฝ่ายบริหาร
5. จัดสถานที่สำหรับงานพิธีและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโดยการตกแต่งให้สวยงาม
6. ดูแล รักษา ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม
7. ร่วมจัดสถานที่ในพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยการตกแต่งให้สวยงาม
8. ร่วมวางแผนและเสนองบประมาณในการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
9. จัดทำสถิติข้อมูล และการทำวิจัยเพื่อปรับปรุงงานบริการให้บรรลุเป้าหมาย
10. ประเมินงานฝ่ายบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงงานในปีต่อไป
11. จัดคู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ และแผนการปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้
12. วางแผนปฏิบัติงานอาคารสถานที่
13. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับห้องฝ่ายต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14. ควบคุมดูแลรักษาวางแผนแนวปฏิบัติในการใช้อาคารสถานที่
15. จัดเก็บซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของอาคารเรียนที่ชำรุดเสียหาย
16. จัดบุคลากรรับผิดชอบอาคารเรียน อาคารเรียนประกอบต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร
17. ติดตามควบคุมดูและการปฏิบัติงานของนักการภารโรง และลูกจ้างชั่วคราว
18. สำรวจระบบไฟฟ้า การจัดระบบ และวางแผนป้องกันอัคคีภัย
19. จัดทำทะเบียนข้อมูล ประวัติ แผนผังอาคารสถานที่
20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย