โครงการห้องเรียนสีเขียวGreen School Camp - เขื่อนรัชชประภาGreen School Camp


หลักการและเหตุผล

       โครงการห้องเรียนสีเขียวจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีอุปนิสัยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนรู้จากการ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยความสนุกสนานเพื่อให้เกิดทัศนคติในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย กฟผ.  ได้จัดตั้งโครงการห้องเรียนสีเขียวขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน  โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนสีเขียวและกิจกรรมนอกห้องเรียน จนเกิดผลในเชิงพฤติกรรมรวมทั้งขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป  จนถึงปัจจุบัน กฟผ. ได้จัดตั้งห้องเรียนสีเขียวในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ปัจจุบันมีห้องเรียนสีเขียว จำนวน ๔๑๔ โรงเรียน

ที่มา : https://glr.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=167


 
https://glr.egat.co.th/ebook2-2560/

      ฉบับที่ : 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
      ประเภท : ebook
      ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2560 

 
http://glr.egat.co.th/Ebook/mobile/index.html

      ฉบับที่ : 1 กรกฎาคม-ธันวาคม
      ประเภท : ebook
      ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2560
 


https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/greenschool/egatcarbonfootprint.jpg


Comments