โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  ที่ตั้งหมู่ 4 ถนนยางงาม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1 

        โทรศัพท์/โทรสาร 0-7727-2541  

        Website  :  http://www.anubansurat.ac.th 

        E-mail   :   official@anubansurat.ac.th

        เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่  17  ไร่  2  งาน  96  ตารางวา 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

        โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานีเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2496 ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนสตรีสุราษฏร์ธานี ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมี นางกัณณิการ์   พิชิตตานนท์ ครูใหญ่โรงเรียนสตรีสุราษฏร์ธานี เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 25 คน

        20 มีนาคม 2497 นางสาวสิริมา   พิชิตตานนท์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี

        24 มิถุนายน 2497 โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานีได้ย้ายจากโรงเรียนสตรีสุราษฏร์ธานี มาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ ประกอบพิธีเปิดป้ายเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2497 โรงเรียนอยู่ในสังกัด กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ

        1 กันยายน 2500 นางสาวกัญญา   เหมะรักษ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่    

        พ.ศ. 2503 นางอัมพร   ชูแข ย้ายมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

        พ.ศ. 2521 ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        พ.ศ. 2521 โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี โอนจากสังกัดกรมสามัญศึกษา กองการศึกษาพิเศษมาสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

        1ตุลาคม 2523 โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานีได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

        4 สิงหาคม 2525 นางฟ้าเลี่ยน   อินทรนาค ย้ายมารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี

        19 มิถุนายน 2527 นางอัมพร   ชูแข ได้รับคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานีตามเดิม

        20 มีนาคม 2529 นางสาวกระแสสินธุ์   การุณ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานีและต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

        2 เมษายน 2536 นายสำราญ   ชุมทอง ย้ายมาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี

        พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณ 6,220,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 2/28 ขนาด 18  ห้องเรียน สร้างบนที่ดิ โรงเรียนยางงาม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2539 แล้วเสร็จวันที่ 6 กรกฎาคม 2540

        7 กุมภาพันธ์ 2540 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติอนุมัติตามหนังสือที่  ศธ 1181/257 ลงวันที่     6 กุมภาพันธ์ 2540 ได้ยุบรวมโรงเรียนบ้านยางงามรวมกับโรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี โดยย้ายโรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานีไปตั้งที่โรงเรียนบ้านยางงาม ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2540 บนเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา

        27 ตุลาคม 2540 ได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 12 ห้อง จากโรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานีไปตั้งที่โรงเรียนแห่งใหม่

        27 ตุลาคม 2541 นายจรูญ   จินตพันธ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี ได้ปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะย้ายนักเรียนรวมกันทั้งหมด

        18 พฤษภาคม 2541 ได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 12 ห้อง จากโรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานีไปเรียนที่แห่งใหม่

        1 ตุลาคม 2541 สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ แบบ สปช. 206/28 งบประมาณ 6,458,000 บาท

        28 พฤศจิกายน 2541 สร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเป็นอาคาร  2 ชั้น 4 ห้อง มูลค่า 1,200,000 บาท

        1 พฤศจิกายน 2542 ได้ย้ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 จำนวน 10 ห้องเรียน มาเป็น ณ ที่แห่งใหม่

        15 ธันวาคม 2542 ประกอบพิธีเปิดฉลองอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 3 หลัง คือ ห้องสมุด อาคารเรียน และอาคารเอนกประสงค์ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติในขณะนั้น นายปริญญา   กรวยทอง เป็นประธานในพิธี

        12 พฤษภาคม 2543 จัดตั้งห้องเรียนสีเขียว โดยความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 500,000 บาท และใช้เงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียน  จำนวน 30,000 บาท

        7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี ได้โอนมาสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1 ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

        กันยายน 2546 ได้รับโล่เกียรติยศระดับเขตพื้นที่การศึกษา อันดับ 3 โครงการสิ่งแวดล้อมน้อมเกล้าฯ ถวายตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา  2546

        5 ตุลาคม 2547 นายเมธี   ฮ่งภู่ เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมารายงานตัวรับตำแหน่ง

        6 ตุลาคม 2547 นายอำพน   เหล่าพราหมณ์ มารายงานตัวรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี

        27 กันยายน 2548 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีจิตกร   แสงประทีป เป็นนายกสมาคมคนแรก

        4 กรกฎาคม 2548 ได้รับมอบห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 54 เครื่อง  มูลค่า 1,784,593 โดยการระดมทุน


        13 กรกฎาคม 2548 จดทะเบียนสมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี

        ปีการศึกษา 2549 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดโครงการโรงเรียน 2 ภาษา  (English Program) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นตามความต้องการของผู้ปกครองและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

        ปีการศึกษา 2549 ได้เปิดโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ตามความต้องการของผู้ปกครองและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

        29 มิถุนายน 2549 ได้ผ่านการประเมินและรับรองว่าเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน รอบที่ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

        ปีการศึกษา 2549 ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ในการเข้าถวายรายงานผล

        ปีการศึกษา 2549 จัดสร้างสนามพื้นยางสำหรับนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเป็นสนามอเนกประสงค์ ด้วยงบประมาณ 750,000 บาท

        ปีการศึกษา 2549 จัดสร้างสนามพื้นยางสำหรับนักเรียน พร้อมอุปกรณ์สนาม ด้วยงบประมาณ 1,250,000 บาท

        ปีการศึกษา 2550 ได้ผ่านการประเมินและรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ของเขตการศึกษา 3 (ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา  พัทลุง)

        ปีการศึกษา 2551 ปรับปรุงสนาม ปลูกหญ้า ตกแต่งภูมิทัศน์ ด้วยงบประมาณ 350,000 บาท โดยความร่วมมือจากผู้ปกครอง และการนี้นายอำพน   เหล่าพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี ได้ร่วมบริจาคสมทบเป็นเงิน 90,000 บาท

        ปีการศึกษา 2552 ได้ผ่านการประเมินต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2553

        ปีการศึกษา 2552 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 324ล (ตอกเข็ม) 4 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยงบประมาณ 21,750,000 บาท และ หจก.เกียรติศรีสุขการก่อสร้าง เป็นผู้ได้รับการประมูล ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม 2553 ซึ่งงบประมาณที่ได้รับในครั้งนี้ได้รับการประสานงานจาก คุณทรงยศ   โรจนวีระ และคุณศศิธร   โรจนวีระ

        11 มกราคม 2553 นายเรืองชัย   นุชพานิช ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

        ปีการศึกษา 2553 ได้จัดสร้างห้องน้ำบนอาคารเรียน 324ล (ตอกเข็ม) บริเวณชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ด้วยงบประมาณ 1,190,000 บาท

        6 สิงหาคม 2553 นายสมปราชญ์   เหล็กกล้า ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

        10 สิงหาคม 2553 นายคมกฤษ   ลิ่มสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

        ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี ตั้งอยู่ที่ถนนยางงาม หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมีห้องเรียนตามโครงการโรงเรียน 2 ภาษา ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 ห้อง  ห้องเรียนโครงการวิทย์ฯ-คณิตฯ 5 ห้อง มีห้องเรียนปกติทั้งหมด 28 ห้อง รวมนักเรียนทั้งหมด 1,290 คน ครู 61 คน พนักงานราชการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 1 คน ครูจ้างสอนโดยความร่วมมือของผู้ปกครอง 24 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 9 คน