โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  ที่ตั้งหมู่ 4 ถนนยางงาม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        โทรศัพท์/โทรสาร 0-7727-2541 

        Website  :  http://www.anubansurat.ac.th

        e-Mail   :   official@anubansurat.ac.th

 

        ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  ที่ตั้งหมู่ 4 ถนนยางงาม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่  17  ไร่  2  งาน  98.4  ตารางวา

         18 มิถุนายน 2496 ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางกัณณิการ์   พิชิตตานนท์ ครูใหญ่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 25 คน

24 มิถุนายน 2497 ได้ย้ายจากโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี มาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนที่ดินธรณีสงฆ์วัดพัฒนาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบพิธีเปิดป้ายเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2497 โรงเรียนอยู่ในสังกัด กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2521 ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โอนจากสังกัดกรมสามัญศึกษา กองการศึกษาพิเศษมาสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          ตุลาคม 2523 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณ 6,220,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 2/28 ขนาด 18  ห้องเรียน สร้างบนที่ดินโรงเรียนบ้านยางงาม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2539 แล้วเสร็จวันที่ 6 กรกฎาคม 2540

6 กุมภาพันธ์ 2540 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติอนุมัติตามหนังสือที่  ศธ 1181/257 ลงวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2540 ได้ยุบรวมโรงเรียนบ้านยางงามรวมกับโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โดยย้ายโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีไปตั้งที่โรงเรียนบ้านยางงาม ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2540

          27 ตุลาคม 2540 ได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 12 ห้อง จากโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีไปตั้งที่โรงเรียนแห่งใหม่ หมู่ที่ 4 ถนนยางงาม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

         18 พฤษภาคม 2541 ได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 12 ห้อง จากโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีไปเรียนที่แห่งใหม่ หมู่ที่ 4 ถนนยางงาม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ตุลาคม 2541 สร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/28 งบประมาณ 6,458,000 บาท

28 พฤศจิกายน 2541 สร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเป็นอาคาร  2 ชั้น 4 ห้อง มูลค่า 1,200,000 บาท

1 พฤศจิกายน 2542 ได้ย้ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 จำนวน 10 ห้องเรียน มาเป็น ณ ที่แห่งใหม่ หมู่ที่ 4 ถนนยางงาม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

15 ธันวาคม 2542 ประกอบพิธีเปิดฉลองอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 3 หลัง คือ ห้องสมุด อาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติในขณะนั้น นายปริญญา   กรวยทอง เป็นประธานในพิธี

12 พฤษภาคม 2543 จัดตั้งห้องเรียนสีเขียว โดยความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 500,000 บาท และใช้เงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียน  จำนวน 30,000 บาท

          7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้โอนมาสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

        กันยายน 2546 ได้รับโล่เกียรติยศระดับเขตพื้นที่การศึกษา อันดับ 3 โครงการสิ่งแวดล้อมน้อมเกล้าฯ ถวายตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา  2546

          27 กันยายน 2548 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีจิตกร   แสงประทีป เป็นนายกสมาคมคนแรก

4 กรกฎาคม 2548 ได้รับมอบห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 54 เครื่อง มูลค่า 1,784,593 โดยการระดมทุน

          13 กรกฎาคม 2548 จดทะเบียนสมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2549 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดโครงการโรงเรียน 2 ภาษา  (English Program) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นตามความต้องการของผู้ปกครองและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้เปิดโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ตามความต้องการของผู้ปกครองและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ได้ผ่านการประเมินและรับรองว่าเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน รอบที่ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ในการเข้าถวายรายงานผล

จัดสร้างสนามพื้นยางสำหรับนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเป็นสนามอเนกประสงค์ ด้วยงบประมาณ 750,000 บาท

จัดสร้างสนามพื้นยางสำหรับนักเรียน พร้อมอุปกรณ์สนาม ด้วยงบประมาณ 1,250,000 บาท

พ.ศ. 2550 ได้ผ่านการประเมินและรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ของเขตการศึกษา 3 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา  พัทลุง)

          พ.ศ. 2552 ได้ผ่านการประเมินต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2553

ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 324ล/55ก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยงบประมาณ 21,750,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม 2553  

พ.ศ. 2553 ได้จัดสร้างห้องน้ำบนอาคารเรียน 324ล/55ก บริเวณชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ด้วยงบประมาณ 1,190,000 บาท

พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) เป็นเงิน 889,800 บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยถ้วน)

พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ) เป็นเงิน 11,400,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ เป็นเงิน 3,484,800 บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

        ทำเนียบผู้บริหาร

    18 มิถุนายน 2496  นางกัณณิการ์ พิชิตตานนท์  ตำแหน่ง ครูใหญ่
   20 มีนาคม 2497  นางสาวสิริมา พิชิตตานนท์  ตำแหน่ง ครูใหญ่
   1 กันยายน 2500  นางสาวกัญญา เหมะรักษ์  ตำแหน่ง ครูใหญ่
   พ.ศ. 2503  นางอัมพร ชูแข  ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
   4 สิงหาคม 2525  นางฟ้าเลี่ยน อินทรนาค  ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
   19 มิถุนายน 2527  นางอัมพร ชูแข  ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
   20 มีนาคม 2529  นางสาวกระสินธุ์ การุณ  ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
   2 เมษายน 2536  นายสำราญ ชุมทอง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
   27 ตุลาคม 2541  นายจรูญ จินตพันธ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
   6 ตุลาคม 2547  นายอำพน เหล่าพราหมณ์   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
   26 พฤศจิกายน 2557  นายไพรัตน์ เพชรทอง   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
   9 พฤศจิกายน 2559  นายศุภชัย เวชกุล  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ