"วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559"
          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และจุดประกายให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาตนเอง และการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1103317876402178

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1103317876402178 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1103317876402178 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1103317876402178

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1103317876402178

"ลำพูเกมส์ การแข่งขันกีฬาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี"
           โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559 “ลำพูเกมส์” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1102297523170880

  https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1102297523170880  https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1102297523170880  https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1102297523170880

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1102297523170880

"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559"
           โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และจัดให้มีพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1097887066945259

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1097887066945259 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1097887066945259 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1097887066945259

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1097887066945259

"กิจกรรม อาเซียน เดย์ (Asean Day 2016)"
           เครือข่ายโรงเรียนบางกุ้งและเครือข่ายโรงเรียนขุนทะเล หน่วยอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม อาเซียน เดย์ (Asean Day 2016) ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโพหวาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียนแก่นักเรียนและครูในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13962701_1100795946654371_8678185986520818003_n.jpg?oh=c8ff7e9c55ab76fb6ef2ed66c37c6ee6&oe=581DDEC6

  https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14034728_1100797316654234_3452653057985631345_n.jpg?oh=569bd8f2548caa4614595b068179e6ac&oe=584AF3B4  https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13920674_1100798409987458_2914282443014491591_n.jpg?oh=f34a284c93553efbb74cb3e0a1bd06c5&oe=58527CA8  https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13902696_1100798079987491_8498466946487164155_n.jpg?oh=5e00c4ffc3f718479ce19c3884d292d0&oe=584E007F

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1100795746654391


"ประชาสัมพันธ์ “ออกเสียงประชามติ” ร่างรัฐธรรมนูญ"
           ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ในชุมชนยางงามให้ประชาชนที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ร่วมกัน “ออกเสียงประชามติ” ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092636537470312

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092636537470312 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092636537470312 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092636537470312

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092636537470312


"กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559"
           โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านทักษะภาษาไทย เน้นความงดงามและคุณค่าของภาษาไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาประจำชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092621844138448

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092621844138448 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092621844138448 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092621844138448

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092621844138448

"ประชุมแลกเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
            
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” วันที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1065739760159990

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1065739760159990 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1065739760159990 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1065739760159990


https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1065739760159990

"เปิดสนามเด็กเล่น ต้นกล้า EP เฉลิมพระเกียรติครองราชย์สมบัติ 70 ปี"
            
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีจัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 70 ปี และเปิดสนามเด็กเล่น “ต้นกล้า EP เฉลิมพระเกียรติครองราชย์สมบัติ 70 ปี” โดยนักเรียนในโครงการ 3 ขวบ ในโครงการภาษาอังกฤษ โดยมีผู้ปกครอง นักเรียนร่วมเปิดงาน งบประมาณผู้ปกครองบริจาค งบประมาณในโครงการห้องเรียนต้น
กล้า EP ให้กับโรงเรียนในการดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058516014215698.1073742254.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058516014215698.1073742254.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058516014215698.1073742254.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058516014215698.1073742254.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058516014215698.1073742254.374075122659794&type=3

"พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559"
            
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีจัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058505644216735.1073742253.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058505644216735.1073742253.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058505644216735.1073742253.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058505644216735.1073742253.374075122659794&type=3


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058505644216735.1073742253.374075122659794&type=3

"ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2559"
            
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4 - 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1056258737774759.1073742251.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1056258737774759.1073742251.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1056258737774759.1073742251.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1056258737774759.1073742251.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1056258737774759.1073742251.374075122659794&type=3

"มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล"
            นายไพรัตน์ เพชรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้กับ 
            เด็กหญิงธัญชนก เอียดปลื้ม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกอล์ฟ Class CG APJGA Thailand Tournament 2016 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ Royal Hill Golf Resort&Spa และ 
            เด็กชายรัฐนันท์ ไกรนุกูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 12 ปีชาย การแข่งขันว่ายน้ำ “เทศบาลนครตรังแชมป์เปี้ยนชิพ” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1054053657995267.1073742250.374075122659794&type=3&uploaded=8

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1054053657995267.1073742250.374075122659794&type=3&uploaded=8 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1054053657995267.1073742250.374075122659794&type=3&uploaded=8 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1054053657995267.1073742250.374075122659794&type=3&uploaded=8

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1054053657995267.1073742250.374075122659794&type=3&uploaded=8

"ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง"
            
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
                ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์        จำนวน 1 อัตรา
                ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์        จำนวน 2 อัตรา
                ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์        จำนวน 1 อัตรา"กิจกรรมวิถีพุทธ วันวิสาขบูชา"
           
 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมวิถีพุทธ "วันวิสาขบูชา" ให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมทำบุญถวายปิ่นโต ณ ลานสมุด วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1045909045476395.1073742247.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1045909045476395.1073742247.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1045909045476395.1073742247.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1045909045476395.1073742247.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1045909045476395.1073742247.374075122659794&type=3

 "เรียนปรับพื้นฐานการเรียนรู้ ป.1 ปีการศึกษา 2559"
            
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปรับพื้นฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะ การอ่าน การเขียน ทักษะกระบวนการคิด และการใช้ทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมผู้เรียนต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา ในวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 11.30 น.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1041914355875864.1073742246.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1041914355875864.1073742246.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1041914355875864.1073742246.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1041914355875864.1073742246.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1041914355875864.1073742246.374075122659794&type=3

 "โครงการสัมมนา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
            
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ตามหลักกระจายอำนาจ มุ่งเอกภาพเชิงนโยบาย ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 6 ณ ห้องทักษิณาลัย โรงแรมสยามธานี วันที่ 22 เมษายน 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1030285973705369.1073742245.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1030285973705369.1073742245.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1030285973705369.1073742245.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1030285973705369.1073742245.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3


 "'กีฬาโรงเรียนอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12 "

                    โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาล 14 จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนอนุบาลระนอง วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ เคียงเล จังหวัดระนอง


      


 "'รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน อ.1-ป.1"
                 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งภาคปกติและEnglish Program และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการอัจฉริยภาพทางคณิตฯ-วิทยฯ มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 22 มีนาคม 2559


       "'มหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 3"
               โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417


       "'มหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 3"
            
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วม งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน "ก้าวล้ำวิชาการ ก้าวเลิศคุณธรรม ก้าวไกลสู่อาเซียน" ครั้งที่ 3 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมและรายงานท่าน ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/12733607_986781858055781_710722512308981217_n.jpg?oh=9b84b5a935400da0dd937ff3b38c4c0f&oe=572E157A&__gda__=1466856335_ac5cf7084a2dfcbd6296baa4969dc28f  https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/1927908_986782194722414_880193856758791648_n.jpg?oh=e6840b9172128c26d39b313ae2def667&oe=575B692F  https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12733609_986782401389060_1785941270542248626_n.jpg?oh=ab7edc3d05b9318be55abdf2675f2936&oe=57601DA5
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3

"'การแข่งขันกีฬา อนุบาลเกมส์ ครั้งที่ 31"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีร่วมส่งนักกีฬาและนักกรีฑา ขบวนพาเหรด และการแสดงเปิดสนาม การแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล “อนุบาลเกมส์” ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ และสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.986269604773673.1073742231.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.986269604773673.1073742231.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.986269604773673.1073742231.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.986269604773673.1073742231.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3

            วันที่ 3 ก.พ.2559 คณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการสอบ Pre O-NET ประกอบด้วย ศน.พิณิวรรณ      อินทเชื้อ และ ศน.จิราวรรณ ศรีวิเวก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย เยี่ยมชมนิทรรศการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้", โรงเรียนมาตรฐานสากล IS, และสนาม BBL ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/12523173_979042782163022_7909001619007864863_n.jpg?oh=72e80b67e26c88ba3fc2cc4356bb90d6&oe=5727EA01

      
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3

"'งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65"
            งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 29 – 31 มกราคม พ.ศ. 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979042718829695.1073742229.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979042718829695.1073742229.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979042718829695.1073742229.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979042718829695.1073742229.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3

"การมอบรางวัล OBEC AWARDS"
            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ได้เข้าร่วมรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12592431_978736315527002_9103616749171539709_n.jpg?oh=c95bc13b2b8598c569d38ddc570042d8&oe=5723AA2B

  https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12642629_978735802193720_4830605911612597429_n.jpg?oh=97c01dc60e81bc427cea4c23047c165c&oe=5728E8E2  https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/940851_978735645527069_5500415740288260030_n.jpg?oh=3ec094cc48007c72e83225938d7efe67&oe=57719E7F  https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/12654339_978735698860397_2430573539381165413_n.jpg?oh=8c7d607508c647ceb349333fbb4e91fc&oe=57281DB4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.978735468860420.1073742228.374075122659794&type=3

"การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559"
            ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ผลการเลือกตั้งได้แก่พรรคดอกนกยูง ด.ญ.วรัญญา รอดดำ วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975802269153740.1073742227.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975802269153740.1073742227.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975802269153740.1073742227.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975802269153740.1073742227.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3

"Independent Study: IS"
            การจัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนในรูปแบบ IS (Independent Study) ภายในโรงเรียนและการบูรณาการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ ห้องบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีวันที่ 27 มกราคม 2559 และนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครองในวันที่ 28 มกราคม 2559https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975300925870541.1073742226.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975300925870541.1073742226.374075122659794&type=3  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975300925870541.1073742226.374075122659794&type=3  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975300925870541.1073742226.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3

"ทดสอบ Pre O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้"
            วันอังคารที่ 26 มกราคม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดทดสอบ Pre O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


      
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3

"ประเมินการอ่าน เขียน และการสื่อสาร ครั้งที่ 6"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ดำเนินการสอบการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ครั้งที่ 6 ตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3

"กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เรียนรู้สู่โลกกว้าง ป.1-ป.2"
            กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับคณะครูสายชั้น ป.1 – ป.2 จัดกิจกรรม “สนุกกับกีฬา ร่างกายแข็งแรง” กับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ สนามหญ้าเทียม PPK STADIUM วันที่ 21 มกราคม 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972503549483612.1073742223.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972503549483612.1073742223.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972503549483612.1073742223.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972503549483612.1073742223.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972503549483612.1073742223.374075122659794&type=3

"ยินดีต้อนรับ คุณครูกลอยใจ นาคทุ่งเตา"
            ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับข้าราชการครูย้ายใหม่ คุณครูกลอยใจ นาคทุ่งเตา ด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 20 มกราคม 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972497059484261.1073742222.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972497059484261.1073742222.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972497059484261.1073742222.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972497059484261.1073742222.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972497059484261.1073742222.374075122659794&type=3

  "การจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เรียนรู้สู่โลกกว้าง"
            กลุ่มสาระสังคมศึกษาเป็นแกนให้การจัดกิจกรรม "ย้อนรอยอดีต" กับภาพยนตร์เรื่อง "พันท้ายนรสิงห์" ของนักเรียนชั้น ป. 5-6 ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม2559 และของนักเรียนชั้น ป. 3-4 ในวันอังคารที่ 19 ม.ค. 2559 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ 1,5 ห้างสหไทยดีพาร์เมนต์สโตร์

https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/12552854_971933736207260_4315803769133206378_n.jpg?oh=2eae25b9106ebfe993a4749be612b81e&oe=57A5056A

    https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/12509013_971933712873929_3043624760220765762_n.jpg?oh=6b3f8863ce60fde7cb7ee1ac08008b43&oe=57B3AFDE
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.971932576207376.1073742221.374075122659794&type=3


  "ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์"
            ฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษาขั้นนพื้นฐาน สำนักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามาตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.971738736226760.1073742220.374075122659794&type=1

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.971738736226760.1073742220.374075122659794&type=1  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.971738736226760.1073742220.374075122659794&type=1  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.971738736226760.1073742220.374075122659794&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.969970986403535.1073742217.374075122659794&type=3&uploaded=55

 "กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2559"
            คณะครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ ห้องแกรนด์บอลลูน1 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.969970986403535.1073742217.374075122659794&type=3&uploaded=55

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.969970986403535.1073742217.374075122659794&type=3&uploaded=55 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.969970986403535.1073742217.374075122659794&type=3&uploaded=55 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.969970986403535.1073742217.374075122659794&type=3&uploaded=55
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.969970986403535.1073742217.374075122659794&type=3&uploaded=55

  "ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน"
            วันที่ 15 มกราคม 2559 คณะกรรมการได้ประเมิน ด.ญ. นภัสวรรณ รักษา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2558 ระดับกลุ่มจังหวัด ณ ห้องบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
  
    
 
      
     

  "ส่งคุณครูบุษบา แก้วมหา"
            วันที่ 15 มกราคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมเดินทางส่งคุณครูบุษบา แก้วมหา เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
  
https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/1661948_970607086339925_6340626886398897752_n.jpg?oh=3ce4197676560bb1c942d863e252b07e&oe=57A7A84F

      
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.970606866339947.1073742218.374075122659794&type=3

"กองการศึกษา เทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา"
            กัลยาณมิตรทางการศึกษากับการยินดีต้อนรับ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา นำทีมโดย ผอ.สมเกียรติ รัตนบุรี ผอ.กองการศึกษา นำคณะผู้บริหารและครู ในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2559 ศึกษาดูงานเพื่อฝึกประสบการณ์การถอดบทเรียน การบริหารจัดการ " ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ " โครงการต้นกล้า EP การศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัย โครงการหลักสูตรคณิตฯ-วิทย์ฯ และ การจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program (EP) ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.968583866542247.1073742215.374075122659794&type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.968583866542247.1073742215.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.968583866542247.1073742215.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.968583866542247.1073742215.374075122659794&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.968583866542247.1073742215.374075122659794&type=1

"พิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2559"
            วันที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนจัดให้มีการทำบุญตักบาตรปีใหม่ นำโดยผู้อำนวยการไพรัตน์ เพชรทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎณ์ธานี คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมในการทำบุญตักบาตร ในครั้งนี้

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.961002267300407.1073742212.374075122659794&type=3

      
  https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/943874_961004080633559_962666838998427709_n.jpg?oh=d9984aa6a793422664da225a431654db&oe=57B02D18  https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10308332_963126737087960_6320678340090245420_n.jpg?oh=7b3c13c589fe9363644f771b3e94069b&oe=57B3F614  https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/535311_963128840421083_2073177026071453311_n.jpg?oh=f19af1d3ba27b20d24c3ea608f3425f1&oe=57B2E291
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.961002267300407.1073742212.374075122659794&type=3

ผู้บริหารโรงเรียน

นายศุภชัย  เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/phl-ngan-khru
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

Link ทางการศึกษา

http://www.obec.go.th/
http://www.ksp.or.th/
http://www.moe.go.th/

Social Network

https://www.facebook.com/anubansuratthani?ref=hl  http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts http://anubansurat.blogspot.com/