"วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559"
          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และจุดประกายให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาตนเอง และการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1103317876402178

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1103317876402178 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1103317876402178 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1103317876402178

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1103317876402178


"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559"
           โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และจัดให้มีพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1097887066945259

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1097887066945259 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1097887066945259 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1097887066945259

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1097887066945259"ประชาสัมพันธ์ “ออกเสียงประชามติ” ร่างรัฐธรรมนูญ"
           ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ในชุมชนยางงามให้ประชาชนที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ร่วมกัน “ออกเสียงประชามติ” ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092636537470312

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092636537470312 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092636537470312 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092636537470312

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092636537470312


"กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559"
           โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านทักษะภาษาไทย เน้นความงดงามและคุณค่าของภาษาไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาประจำชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092621844138448

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092621844138448 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092621844138448 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092621844138448

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1092621844138448

"ประชุมแลกเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
            
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” วันที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1065739760159990

https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1065739760159990 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1065739760159990 https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1065739760159990


https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1065739760159990

"เปิดสนามเด็กเล่น ต้นกล้า EP เฉลิมพระเกียรติครองราชย์สมบัติ 70 ปี"
            
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีจัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 70 ปี และเปิดสนามเด็กเล่น “ต้นกล้า EP เฉลิมพระเกียรติครองราชย์สมบัติ 70 ปี” โดยนักเรียนในโครงการ 3 ขวบ ในโครงการภาษาอังกฤษ โดยมีผู้ปกครอง นักเรียนร่วมเปิดงาน งบประมาณผู้ปกครองบริจาค งบประมาณในโครงการห้องเรียนต้น
กล้า EP ให้กับโรงเรียนในการดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058516014215698.1073742254.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058516014215698.1073742254.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058516014215698.1073742254.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058516014215698.1073742254.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058516014215698.1073742254.374075122659794&type=3

"พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559"
            
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีจัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058505644216735.1073742253.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058505644216735.1073742253.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058505644216735.1073742253.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058505644216735.1073742253.374075122659794&type=3


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058505644216735.1073742253.374075122659794&type=3

"ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2559"
            
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4 - 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1056258737774759.1073742251.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1056258737774759.1073742251.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1056258737774759.1073742251.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1056258737774759.1073742251.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1056258737774759.1073742251.374075122659794&type=3

"มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล"
            นายไพรัตน์ เพชรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้กับ 
            เด็กหญิงธัญชนก เอียดปลื้ม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกอล์ฟ Class CG APJGA Thailand Tournament 2016 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ Royal Hill Golf Resort&Spa และ 
            เด็กชายรัฐนันท์ ไกรนุกูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 12 ปีชาย การแข่งขันว่ายน้ำ “เทศบาลนครตรังแชมป์เปี้ยนชิพ” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1054053657995267.1073742250.374075122659794&type=3&uploaded=8

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1054053657995267.1073742250.374075122659794&type=3&uploaded=8 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1054053657995267.1073742250.374075122659794&type=3&uploaded=8 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1054053657995267.1073742250.374075122659794&type=3&uploaded=8

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1054053657995267.1073742250.374075122659794&type=3&uploaded=8

"ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง"
            
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
                ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์        จำนวน 1 อัตรา
                ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์        จำนวน 2 อัตรา
                ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์        จำนวน 1 อัตรา"กิจกรรมวิถีพุทธ วันวิสาขบูชา"
           
 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมวิถีพุทธ "วันวิสาขบูชา" ให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมทำบุญถวายปิ่นโต ณ ลานสมุด วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1045909045476395.1073742247.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1045909045476395.1073742247.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1045909045476395.1073742247.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1045909045476395.1073742247.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1045909045476395.1073742247.374075122659794&type=3

 "เรียนปรับพื้นฐานการเรียนรู้ ป.1 ปีการศึกษา 2559"
            
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปรับพื้นฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะ การอ่าน การเขียน ทักษะกระบวนการคิด และการใช้ทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมผู้เรียนต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา ในวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 11.30 น.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1041914355875864.1073742246.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1041914355875864.1073742246.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1041914355875864.1073742246.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1041914355875864.1073742246.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1041914355875864.1073742246.374075122659794&type=3

 "โครงการสัมมนา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
            
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ตามหลักกระจายอำนาจ มุ่งเอกภาพเชิงนโยบาย ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 6 ณ ห้องทักษิณาลัย โรงแรมสยามธานี วันที่ 22 เมษายน 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1030285973705369.1073742245.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1030285973705369.1073742245.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1030285973705369.1073742245.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1030285973705369.1073742245.374075122659794&type=3"'การแข่งขันกีฬา อนุบาลเกมส์ ครั้งที่ 31"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีร่วมส่งนักกีฬาและนักกรีฑา ขบวนพาเหรด และการแสดงเปิดสนาม การแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล “อนุบาลเกมส์” ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ และสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.986269604773673.1073742231.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.986269604773673.1073742231.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.986269604773673.1073742231.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.986269604773673.1073742231.374075122659794&type=3


"'งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65"
            งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 29 – 31 มกราคม พ.ศ. 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979042718829695.1073742229.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979042718829695.1073742229.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979042718829695.1073742229.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979042718829695.1073742229.374075122659794&type=3


"การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559"
            ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ผลการเลือกตั้งได้แก่พรรคดอกนกยูง ด.ญ.วรัญญา รอดดำ วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975802269153740.1073742227.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975802269153740.1073742227.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975802269153740.1073742227.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975802269153740.1073742227.374075122659794&type=3

"Independent Study: IS"
            การจัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนในรูปแบบ IS (Independent Study) ภายในโรงเรียนและการบูรณาการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ ห้องบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีวันที่ 27 มกราคม 2559 และนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครองในวันที่ 28 มกราคม 2559https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975300925870541.1073742226.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975300925870541.1073742226.374075122659794&type=3  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975300925870541.1073742226.374075122659794&type=3  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975300925870541.1073742226.374075122659794&type=3


"ประเมินการอ่าน เขียน และการสื่อสาร ครั้งที่ 6"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ดำเนินการสอบการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ครั้งที่ 6 ตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3#!/media/set/?set=a.972940836106550.1073742224.374075122659794&type=3

"กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เรียนรู้สู่โลกกว้าง ป.1-ป.2"
            กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับคณะครูสายชั้น ป.1 – ป.2 จัดกิจกรรม “สนุกกับกีฬา ร่างกายแข็งแรง” กับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ สนามหญ้าเทียม PPK STADIUM วันที่ 21 มกราคม 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972503549483612.1073742223.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972503549483612.1073742223.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972503549483612.1073742223.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972503549483612.1073742223.374075122659794&type=3

"ยินดีต้อนรับ คุณครูกลอยใจ นาคทุ่งเตา"
            ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับข้าราชการครูย้ายใหม่ คุณครูกลอยใจ นาคทุ่งเตา ด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 20 มกราคม 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972497059484261.1073742222.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972497059484261.1073742222.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972497059484261.1073742222.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.972497059484261.1073742222.374075122659794&type=3


<<หน้าแรก  < ย้อนกลับ   1  2  3   ถัดไป > สุดท้าย>>
หน้า 3 จาก  3

ผู้บริหารโรงเรียน

นายศุภชัย  เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/phl-ngan-khru
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

Link ทางการศึกษา

http://www.obec.go.th/
http://www.ksp.or.th/
http://www.moe.go.th/

Social Network

https://www.facebook.com/anubansuratthani?ref=hl  http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts http://anubansurat.blogspot.com/