คะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ 4 ปีติดต่อกัน (2555-2558)


ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558


ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เครือข่ายบางกุ้ง

                         

                         

 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YW51YmFuc3VyYXQuYWMudGh8YW51YmFuc3VyYXQtc2Nob29sfGd4OmQ2MGM4ZWU0ZjIxNGYzZA                         
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/home

ผู้บริหารโรงเรียน

 
นายไพรัตน์  เพชรทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155
นายประจวบ ปานดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


https://drive.google.com/open?id=0B1ujmBpS-PJZNldsaFZ5VlVTV00

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/phl-ngan-khru


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี


แหล่งเรียนรู้


https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/haelng-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph-laea-thekhnoloyi


Link ทางการศึกษา

http://www.obec.go.th/
http://www.ksp.or.th/
http://www.moe.go.th/
          
                                 http://www.tepeonline.org
        


Social Network

https://www.facebook.com/anubansuratthani?ref=hl  http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts http://anubansurat.blogspot.com/