IMG-LOGO
หน้าแรก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวศุภรัตน์ วัฒนา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางศิวพร พันธ์ลำภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายวสิน หนุนพล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวจันจิรา ชูเมฆ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง