คะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ 4 ปีติดต่อกัน (2555-2558)


ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558


ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เครือข่ายบางกุ้ง

                         

                         

 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YW51YmFuc3VyYXQuYWMudGh8YW51YmFuc3VyYXQtc2Nob29sfGd4OmQ2MGM4ZWU0ZjIxNGYzZA                         
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/home