นายอภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
ประธานกรรมการ
 
 

พระครูปริยัติคุณาวุธ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
 

นายราเมศ บินแอ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
 

นายฐานันดร์ เจริญภักดี
ผู้แทนผู้ปกครอง
 

นางสาวชนิดา ชะตา
ผู้แทนครู
 

นางปิยะชาดา อุณห์ไวทยะ
ผู้แทนศิษย์เก่า
 

นายหัสชัย เรืองนุ้ย
ผู้แทนองค์กรชุมชน
 

นายจรวย คงท่าเรือ
ผู้แทนองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น
 

นายสุเทพ เจียมทิพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายประสาน บ้วนเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายพรพันธ์ศักดิ์ พาหะมาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายประกิจ เพชรรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นางวลี มีชัยพัฒนกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นางเยาวภา ฉิมวารี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายศุภชัย เวชกุล
เลขานุการ