ปภาภัทร กล่อมเมือง
ผู้ปกครองชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้อง ๑

นายชัชวินท์  เลิศปิยะธนากุล
ผู้ปกครองชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้อง ๒
นายชนาญวัต  แย้มเนตร
ผู้ปกครองชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ห้อง ๓

นายสถิตย์ ช่วยปลอด
ผู้ปกครองชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ห้อง ๔
นายสิทธิชัย รัตนมณี
ผู้ปกครองชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ห้อง ๕

นางจิราพร  อุดมกิจพิพัฒน์
ผู้ปกครองชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ห้อง ๖นายสุปัญญา จงประดิษฐ์
ผู้ปกครองชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ห้อง 7

ผู้บริหารโรงเรียน


นายศุภชัย  เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/supachai.vachakul?fref=ts

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts

https://drive.google.com/open?id=1wlCBIVgft7GjWExK24Icvn_GLufRJDVS

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

https://drive.google.com/file/d/1bXEgJYz7uCJtE7uKBbJFv4PGIWCCtUqz/view

http://www.anubansurat.ac.th/board-work
 
http://www.anubansurat.ac.th/teacher-work

http://www.anubansurat.ac.th/student-work

http://www.anubansurat.ac.th/download


แหล่งเรียนรู้

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/haelng-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph-laea-thekhnoloyiLink ทางการศึกษา


http://www.obec.go.th/

http://www.ksp.or.th/

                                 
http://www.moe.go.th/

http://www.tepeonline.org/
        


Social Network


http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts 
http://anubansurat.blogspot.com/