นายวิทยา  แสงมณี
ห้องเรียน Thai Class Standard

นายเรวตะ  แสงเพ็ง
ห้องเรียน English Program

ระดับชั้นอนุบาล ๑นางนิภาพร  โกละกะ
ห้องเรียน Thai Class Standard


นางสาวมัทนา  จิตภาวะคม
ห้องเรียน English Program

ระดับชั้นอนุบาล ๒นายชนาญวัต  แย้มเนตร
ห้องเรียน Thai Class Standard

นางจิราพร  อุดมกิจพิพัฒน์
ห้องเรียน English Program

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑


ผู้บริหารโรงเรียน


นายศุภชัย  เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/supachai.vachakul?fref=ts

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts

https://drive.google.com/open?id=1wlCBIVgft7GjWExK24Icvn_GLufRJDVS

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

https://drive.google.com/file/d/1bXEgJYz7uCJtE7uKBbJFv4PGIWCCtUqz/view

http://www.anubansurat.ac.th/board-work
 
http://www.anubansurat.ac.th/teacher-work

http://www.anubansurat.ac.th/student-work

http://www.anubansurat.ac.th/download


แหล่งเรียนรู้

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/haelng-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph-laea-thekhnoloyiLink ทางการศึกษา


http://www.obec.go.th/

http://www.ksp.or.th/

                                 
http://www.moe.go.th/

http://www.tepeonline.org/
        


Social Network


http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts 
http://anubansurat.blogspot.com/