ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

 

นางพรทิพย์  คงคล้าย
ห้องเรียน Thai Class Standard

นายเฉลิมเกียรติ มุติชุน
ห้องเรียน คณิต - วิทย์


นางวันทนา  จินตรานันท์
ห้องเรียน English Program


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓


นางชยวรรณ  จีระพิวัฒน์
ห้องเรียน Thai Class Standard

นายบุญเลิศ  เนตร์ขำ
ห้องเรียน คณิต - วิทย์


นายธันวา  กันบังเกิด
ห้องเรียน English Program


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔


พ.อ.อ. เกรียงศักดิ์  งามเมือง
ห้องเรียน Thai Class Standard

นางสาววันเพ็ญ  มั่งคั่ง
ห้องเรียน คณิต - วิทย์


นางวรกช  บุญสินธุ์
ห้องเรียน English Program


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕


นายโกศล  ศรีแฉล้ม
ห้องเรียน Thai Class Standard


นางอรอุมา  รักษา
ห้องเรียน คณิต - วิทย์


นางกมลลักษณ์  สร้อยสนธ์
ห้องเรียน English Program


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


ร.ต.ท.พงษ์นที  อุบล
ห้องเรียน Thai Class Standard

นางปิยะฎา  บ้วนหลี
ห้องเรียน คณิต - วิทย์นางสำอางค์  ภู่ชำนาญกิจ
ห้องเรียน English Program

ผู้บริหารโรงเรียน


นายศุภชัย  เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/supachai.vachakul?fref=ts

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts

https://drive.google.com/open?id=1wlCBIVgft7GjWExK24Icvn_GLufRJDVS

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

https://drive.google.com/file/d/1bXEgJYz7uCJtE7uKBbJFv4PGIWCCtUqz/view

http://www.anubansurat.ac.th/board-work
 
http://www.anubansurat.ac.th/teacher-work

http://www.anubansurat.ac.th/student-work

http://www.anubansurat.ac.th/download


แหล่งเรียนรู้

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/haelng-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph-laea-thekhnoloyiLink ทางการศึกษา


http://www.obec.go.th/

http://www.ksp.or.th/

                                 
http://www.moe.go.th/

http://www.tepeonline.org/
        


Social Network


http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts 
http://anubansurat.blogspot.com/