นางกาญจนา  กรีมละ


นางสาวณิชวรรณ  ราษฎร์เจริญ


นางสาวตรงกมล  มีชัย

นางสาวอัญชลี ศรีบรรจง


นางสาวเบญจภรณ์  พุ่มแย้ม

นางนิตยา  แก้วสว่าง


นายวธัญญู  รัตนภูมิ

นางสาวฟาตีฮะ  หะยีเจะเตะ


นางสาวปวีณา  มาฆะสวัสดิ์

นางสาวเสาวภา  ผ่องแผ้ว


นายธนพจน์  ยาวส่ง

นางสาวพรรณนารี ทองสง่า


นายปรีชาพล  แดงชนะ

ผู้บริหารโรงเรียน


นายศุภชัย  เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/supachai.vachakul?fref=ts

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts

https://drive.google.com/open?id=1wlCBIVgft7GjWExK24Icvn_GLufRJDVS

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

https://drive.google.com/file/d/1bXEgJYz7uCJtE7uKBbJFv4PGIWCCtUqz/view

http://www.anubansurat.ac.th/board-work
 
http://www.anubansurat.ac.th/teacher-work

http://www.anubansurat.ac.th/student-work

http://www.anubansurat.ac.th/download


แหล่งเรียนรู้

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/haelng-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph-laea-thekhnoloyiLink ทางการศึกษา


http://www.obec.go.th/

http://www.ksp.or.th/

                                 
http://www.moe.go.th/

http://www.tepeonline.org/
        


Social Network


http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts 
http://anubansurat.blogspot.com/